Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, Assessment o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formatos pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es una tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin sigan viviendo el mayor tiempo posible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Está adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Por ejemplo, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques propies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de support i cura.


Centre Obert
El Centre Obert es un servicio municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificits socials i/o que viuen en a situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions. ..) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i desenvolupament personal dels seus fill/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars: "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depende del departamento de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció maternal-paterna. És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont between la vida familiar i la vida social. Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i be escoltat per un equip de professionals.

La Caseta de Les Roquetes

Horario: Dimecres de 17 h. a las 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C. de Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes

Horario: Desde las 10 h. a las 12.30 h.        

Masía Can Puig de Ribes
C. Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

 

SUBVENCIONS I AJUTS

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2022, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2023.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de 2023. 

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ AJUTS PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L’HABITATGE ON RESIDEIXEN A SANT PERE DE RIBES.

Línia de prestacions socials adreçades a famílies del municipi que es trobin en una situació econòmica precària per tal que puguin fer front a les despeses del domicili habitual en el període post COVID-19.

La quantia de la prestació serà d’import fixe i únic de 300,00 €

Requisits de les persones beneficiàries

 • Ser major de 18 anys,  o estar legalment emancipat o en el seu defecte haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes i ser propietari/a de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent (IRSC= 8.605,15 €/anuals), es a dir, no superar el topall de 25.815,45 €.
 • Que la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) no superi els 500,00 €.
 • Que justifiqui despeses del seu habitatge al llarg de l’any 2022, per un valor igual o superior a l’import de l’ajut que es sol·licita.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària

Termini de presentació de les sol·licituds :

 A partir del dia següent a la seva publicació al BOPB fins el 31 de Juliol de 2023 (Termini: TANCAT)

Documentació a presentar:

 • La sol·licitud
 • Declaració responsable

* Justificant del pagament de l’IBI de l’habitatge de residència 2022

Documentació de justificació de l’ajut sol·licitat

•             Justificant de pagament assegurança de la llar 2022

•             Justificant del pagament de despeses de la comunitat de propietaris

•             Subministraments de la llar

•             Altres:(especificar)

Canals de tramitació:

1.            Per la Seu Electrònica municipal. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

2.            De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana: (on es pot demanar cita prèvia https://citaprevia.santperederibes.cat )

Horaris d’atenció:

 • OAC Ribes, pl. de la Vila 1, 08810 Sant Pere de Ribes: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dilluns i dimecres de 17 a 19 h de la tarda (no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)
 • OAC les Roquetes, Plaça de la Vinya d’en Petaca, s/n, 08812 Sant Pere de Ribes : De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dimarts i dijous de 17 a 19 h de la tarda ((no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)

 

Edicte i Bases reguladores dels AJUTS PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L’HABITATGE ON RESIDEIXEN 2023

Publicat al BOPB el 01/06/2023.

 

 

AJUTS PER A TRANSPORT ADAPTAT 2022 (pendent nova convocatòria)

Línia d’ajuts per al transport de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia per a cobrir despeses de transport adaptat del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2021 i el 30 d’octubre de 2022, ambdós dies inclosos.

Requisits de les persones beneficiàries

Estar empadronades al municipi de Sant Pere de Ribes.

Ser usuàries del servei de Centre de dia i fer ús del Servei de transport adaptat  que ofereix el recurs.

Que la persona beneficiària no superi els ingressos anuals nets de l’any 2021 11.951,59 € /any (veure  les bases).

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

Del 12 al 30 de setembre de 2022 ambdós inclosos

Documentació a presentar

El model de sol·licitud i justificació

Per tal d’acreditar els ingressos l’autorització a l’Ajuntament per a la consulta i verificació de les dades degudament signada i  la documentació especificada a les bases en funció de cada cas. Si no es fa declaració de renda caldrà omplir la Declaració jurada d’ingressos de la persona sol·licitant  (veure bases)

El Certificat d’assistència emès pel Centre de Dia on constin els trajectes efectius de desplaçament al centre amb el servei de transport adaptat i tipus de trajecte : anada, tornada o anada i tornada, així com el total de trajectes realitzats i l’import total d’aquests trajectes

Canals de tramitació:

1.           Per la Seu Electrònica municipal.

2.           De forma presencial a  :

•             Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vila,1.

•   Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vinya d'en Petaca, 1.

 

 

 

AJUTS PER LES DESPESES DE MENJADOR DELS CENTRES/SERVEIS DIÜRNS ADREÇATS A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CURS 2023-2024

Nom del tràmit

Ajut Menjador centres d’atenció diürna per a persones amb discapacitat

Descripció: 

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per demanar els Ajuts econòmics que l’ajuntament concedeix per poder cobrir les Despeses de Menjador dels Centres/Serveis Diürns adreçats a l’Atenció de Persones amb Discapacitat.

Àmbit: Serveis Socials

Qui el pot demanar: (Obligatori)

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars amb persones joves i adultes del municipi que pateixen alguna discapacitat i que assisteixin a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Canals de tramitació (Obligatori)

 • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
 • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l'any en què es pot demanar i termini de la sol·licitud:

El termini de formalització de les sol·licituds el termini de formalització de les sol·licituds del dia 1 al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

(*) Podran formalitzar sol·licitud fora d’aquest termini i al llarg del curs, les persones/famílies nouvingudes al municipi al llarg del període objecte dels ajuts i que puguin acreditar que l’inici de l’assistència a un centre i/o servei d’atenció diürna per a persones amb disminució ha estat posterior a les dates de la convocatòria o quan es donin situacions sobrevingudes que ocasionin una minva dels ingressos de la unitat familiar de l’alumne/a, aspecte que caldrà justificar degudament.

Requisits previs:

La persona sol·licitant  ha d’estar empadronada al municipi.  El requisit d’empadronament es podrà eximir en situacions degudament  justificades, com el de persones acollides en recursos residencials de la comarca que residien prèviament al municipi, ha d’assistir a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat,  reunir els requisits establerts a les bases de la convocatoria  i no superar els topalls d’ingressos que es detallen a la taula adjunta:

 

Unitat de convivència (*)

Ingrés mensual màxim

Ingrés anual màxim

1 o 2 membres

1.147,35 €

13.768,24 €

3 membres

1.505,90 €

18.070,82 €

4 membres

1.864,45 €

22.373,39 €

5 membres

2.223,00 €

26.675,97 €

6 membres o més

2.581,55 €

30.978,54 €

 

(*) S´entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal; per adopció, per consanguinitat fins el segon grau o afinitat fins el primer grau. En aquest context s’entendran incloses les famílies monoparentals. Respecte als graus de consanguinitat o afinitat (articles 915 a 919 del codi civil) Ascendents: Primer grau: pares del titular o del cònjuge. Segon grau: avis del sol·licitant o del cònjuge. Descendents: Primer grau: fills del titular o del cònjuge. Segon grau: germans i néts del sol·licitant o del cònjuge. Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d’amistat o conveniència i per raons de necessitat econòmica.

Documentació a aportar: (Obligatori)

 1. Formulari normalitzat de sol·licitud de l’ajut degudament omplert i signat
 2. Si la situació laboral ha variat significativament de l’any 2022 a l’actual:

 • Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines.

 • En cas d’autònoms la fotocòpia de la declaració del darrer trimestre d’activitats econòmiques.
 • Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la quantia de la pensió de manutenció, si s’escau.
 1. En el cas de no estar obligat a fer declaració de renda que es podrà reclamar :

 • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració de renda de l’exercici 2022, caldrà que presenti el certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària  (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.

 • Altra documentació que es consideri  (veure bases)                       
 1. En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta caldrà aportar:

 

 • Declaració de renda exercici 2022 dels majors de 16 anys unitat familiar

 • Altres ingressos dels majors de 16 anys unitat familiar (pensions, atur, ........)

 • Justificant d’inscripció al padró
 • Altra documentació

 

Impresos del tràmit:

  Sol·licitud d’Ajut Menjador centres per a persones amb discapacitat  

 

Normativa:

Veure les bases de la convocatòria.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

Veure bases de la convocatòria

Vies de reclamació:

Veure bases de la convocatòria

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí 

Sol·licitud Ajut Menjador centres per a persones amb discapacitat  

 

SUBVENCIONS PER AL TRANSPORT INTERURBÀ PER A PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I / O AMB DISCAPACITAT 2022 (pendent nova convocatòria)

 

Línia de subvencions  per al  transport públic interurbà per a persones pensionistes, jubilades i /o amb discapacitat reconeguda, que per motius mèdics i/o socials necessiten desplaçar-se en transport públic. La finalitat de les subvencions és donar suport per  assumir la despesa del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes - Vilanova

Requisits de les persones beneficiàries

 • Estar empadronada al municipi de Sant Pere de Ribes.
 • Persones pensionistes o jubilades
 • Persones  amb discapacitat igual o superior al 33% amb diagnòstic de TEA (Trastorn de l’Espectre Autista , i persones usuàries del TEGAR, que dins el seu Pla de treball contempli l’accés al transport públic amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia personal
 • La renda mensual de la persona beneficiària ha de ser igual o inferior a IRSC X 2 ( 1.138,24 € mensuals)

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

 •  Del 12 de setembre al 30 d'octubre de 2022 ambdós inclosos

Documentació a presentar:

 • carnet emès per l’OAC de pensionista i/o jubilat.
 • full de valoració de la discapacitat igual o superior al 33% i/o informe on consti el diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • Per persones que assisteixen al TEGAR, signatura de declaració jurada on consti el projecte o servei a on està vinculat. (model 4)
 • Per acreditar ingressos econòmics :

            

Si s’ha AUTORITZAT la consulta de VIA OBERTA (Model 2)

Si s’ha DENEGAT la consulta de VIA OBERTA (Model 2)

 

Si no es presenta Declaració de Renda 2021, és IMPRESCINDIBLE:

 

Declaració jurada d’ingressos. (model 3)

Certificat d’imputacions Hisenda 2021.

 

 

 

Fotocòpia Declaració de Renda any 2021 o dades fiscals d’ingressos 2021.

 

Si no es presenta Declaració de Renda 2021, és IMPRESCINDIBLE:

 

Declaració jurada d’ingressos (model 3)

Certificat d’imputacions Hisenda 2021

Certificat de Prestacions de la Seguretat Social

Certificat ingressos RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

Lloc per a presentar la documentació

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es podrà demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vila,1.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es podrà demanar cita prèvia  : https://citaprevia.santperederibes.cat   o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vinya d'en Petaca.