Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, Assessment o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formatos pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es una tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin sigan viviendo el mayor tiempo posible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Está adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Por ejemplo, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques propies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de support i cura.


Centre Obert
El Centre Obert es un servicio municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificits socials i/o que viuen en a situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions. ..) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i desenvolupament personal dels seus fill/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars: "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depende del departamento de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció maternal-paterna. És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont between la vida familiar i la vida social. Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i be escoltat per un equip de professionals.

La Caseta de Les Roquetes

Horario: Dimecres de 17 h. a las 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C. de Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes

Horario: Desde las 10 h. a las 12.30 h.        

Masía Can Puig de Ribes
C. Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

 

SUBVENCIONS I AJUTS

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2022, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2023.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de 2023. 

 

BASES REGULADORES PER AJUTS COVID-19 PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L'HABITATGE ON RESIDEIXEN A SANT PERE DE RIBES .

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DEL 27 D'ABRIL FINS AL 15 DE JULIOL DE 2022

Per sol·licitar la prestació cal presentar formari de sol·licitud degudament omplert i the documentció i informació required to travès de la Seu electrònica or les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant cita prèvia in línia or at telèfon 938967300. 

 

 SUBVENCIONS MUNICIPALES PER A ARRANJAMENTS D'HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER L'ANY 2021

PERÍODO PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DEL 14 D'OCTUBRE FINS AL 25 D'OCTUBRE 2021

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, CAL FER UNA INSTÀNCIA GENÈRICA A LA SEU ELECTRÒNICA, ADJUNTANT LA SOL·LICITUD D'ARRANJAMENTS I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions per a instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l'habitatge per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat minimes. 

Persones destinatàries: les subvencions estan dirigides a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys i/o amb dificits de mobilitat o amb risc d'exclusió social empadronades al municipi. Es priorizar los siguientes casos:

 • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una another person gran.
 • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència.
 • Persones amb dificultats funcionals i/cognitives amb un informe mèdic.
 • Persones amb pocs recursos econòmics.

No podran accedir a la subvenció les persones ni unitats de convivència que rebin ajuts destinades a la mateixa finalitat ni les hagin superat els següents ingressos anuales de l'any 2020:

1 miembro

15.935,36€

2 miembros

23.903,04€

3 miembros

27.881€

4 miembros o más

31.870,72€

 

 

Els arranjaments que es duran a terme en l'interior dels habitatges es classifiquen en three tipologies :

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero) o per un plat de dutxa el més baix possible en funció de la valoració tècnica. Substitució d'aixetes en bateria per models monocomandoment, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d'ajudes tècniques

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per plate elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d'element de cocció, canvi d'aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d'il· luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generales: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d'un espai, anivellament paviments interiors, eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments basics in mal estat, entre altres .

La modalidad de subvención será concedida en espècie, és a dir, suposa la realización de l'arranjament en base a la prescripció de l'arquitecte tècnic. Això incluye:

 • Valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic.
 • Projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic.
 • Mà d’obra per la realització de l’arranjament
 • Cost de la totalitat del material

EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

PUBLICACIÓ EN EL BOPB

 

AJUTS PER A TRANSPORT ADAPTAT 2022

Línia d’ajuts per al transport de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia per a cobrir despeses de transport adaptat del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2021 i el 30 d’octubre de 2022, ambdós dies inclosos.

Requisits de les persones beneficiàries

Estar empadronades al municipi de Sant Pere de Ribes.

Ser usuàries del servei de Centre de dia i fer ús del Servei de transport adaptat  que ofereix el recurs.

Que la persona beneficiària no superi els ingressos anuals nets de l’any 2021 11.951,59 € /any (veure  les bases).

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

Del 12 al 30 de setembre de 2022 ambdós inclosos

Documentació a presentar

El model de sol·licitud i justificació

Per tal d’acreditar els ingressos l’autorització a l’Ajuntament per a la consulta i verificació de les dades degudament signada i  la documentació especificada a les bases en funció de cada cas. Si no es fa declaració de renda caldrà omplir la Declaració jurada d’ingressos de la persona sol·licitant  (veure bases)

El Certificat d’assistència emès pel Centre de Dia on constin els trajectes efectius de desplaçament al centre amb el servei de transport adaptat i tipus de trajecte : anada, tornada o anada i tornada, així com el total de trajectes realitzats i l’import total d’aquests trajectes

Canals de tramitació:

1.           Per la Seu Electrònica municipal.

2.           De forma presencial a  :

•             Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vila,1.

•   Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vinya d'en Petaca, 1.

 

 

 

AJUTS PER LES DESPESES DE MENJADOR DELS CENTRES/SERVEIS DIÜRNS ADREÇATS A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CURS 2022-2023

Línia d’ajuts econòmics per afavorir la igualtat d’oportunitats a la formació a les persones joves i adultes del municipi que pateixen alguna discapacitat, que es puguin trobar en situació econòmica i social precària

Requisits de les persones beneficiàries

Estar empadronada al municipi i assistir al centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

No superar els topalls econòmics establerts (consultat les bases)

Termini de presentació de les sol·licituds :

Del 12 al 30 de setembre de 2022 ambdós inclosos

Documentació a presentar

El model de sol·licitud i l’autorització a l’Ajuntament per a la consulta i verificació de les dades degudament signades i  la documentació especificada a les bases en funció de cada cas.

Canals de tramitació:

1.           Per la Seu Electrònica municipal.

2.           De forma presencial a  :

•             Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vila,1.

•   Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es pot demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat  o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Direcció: Plaça de la Vinya d'en Petaca, 1.

 

 

SUBVENCIONS PER AL TRANSPORT INTERURBÀ PER A PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I / O AMB DISCAPACITAT 2022

 

Línia de subvencions  per al  transport públic interurbà per a persones pensionistes, jubilades i /o amb discapacitat reconeguda, que per motius mèdics i/o socials necessiten desplaçar-se en transport públic. La finalitat de les subvencions és donar suport per  assumir la despesa del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes - Vilanova

Requisits de les persones beneficiàries

 • Estar empadronada al municipi de Sant Pere de Ribes.
 • Persones pensionistes o jubilades
 • Persones  amb discapacitat igual o superior al 33% amb diagnòstic de TEA (Trastorn de l’Espectre Autista , i persones usuàries del TEGAR, que dins el seu Pla de treball contempli l’accés al transport públic amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia personal
 • La renda mensual de la persona beneficiària ha de ser igual o inferior a IRSC X 2 ( 1.138,24 € mensuals)

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

 •  Del 12 de setembre al 30 d'octubre de 2022 ambdós inclosos

Documentació a presentar:

 • carnet emès per l’OAC de pensionista i/o jubilat.
 • full de valoració de la discapacitat igual o superior al 33% i/o informe on consti el diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • Per persones que assisteixen al TEGAR, signatura de declaració jurada on consti el projecte o servei a on està vinculat. (model 4)
 • Per acreditar ingressos econòmics :

            

Si s’ha AUTORITZAT la consulta de VIA OBERTA (Model 2)

Si s’ha DENEGAT la consulta de VIA OBERTA (Model 2)

 

Si no es presenta Declaració de Renda 2021, és IMPRESCINDIBLE:

 

Declaració jurada d’ingressos. (model 3)

Certificat d’imputacions Hisenda 2021.

 

 

 

Fotocòpia Declaració de Renda any 2021 o dades fiscals d’ingressos 2021.

 

Si no es presenta Declaració de Renda 2021, és IMPRESCINDIBLE:

 

Declaració jurada d’ingressos (model 3)

Certificat d’imputacions Hisenda 2021

Certificat de Prestacions de la Seguretat Social

Certificat ingressos RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

Lloc per a presentar la documentació

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es podrà demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vila,1.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es podrà demanar cita prèvia  : https://citaprevia.santperederibes.cat   o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vinya d'en Petaca.