Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Serveis socials

07/12/2023 11:58

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert la convocatòria per sol·licitar les subvencions per a arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultat de mobilitat o amb risc d’exclusió fins al 18 de desembre. Les persones beneficiàries seran les més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat; les unitats de convivència on hi hagi una persona més de gran de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat; persones amb risc d’exclusió social, i aquelles persones o unitats familiars que no s’hagin beneficiat d’una subvenció per a arranjament d’habitatge.

Aquestes subvencions tenen com a finalitat instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l’habitatge, tant de lloguer com de propietat de les persones grans més vulnerables per tal de mantenir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. L’objectiu és facilitar reformes bàsiques en l’habitatge a partir d’arranjaments consistents en ajuts tècnics, reparacions i petites obres no estructurals a l’interior dels habitatges per tal de millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.

Preferentment, es tindrà en compte les següents situacions:

  • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona major de 80 anys.
  • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o de situació de dependència.
  • Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives sense reconeixement de discapacitat o dependència acreditades mitjançant informe mèdic.

La persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar de convivència segons padró municipal haurà de ser propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de l'arranjament. En cas que la persona sol·licitant, o alguna persona de la seva unitat de convivència sigui l'arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar amb la sol·licitud l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de la sol·licitud i posteriorment per a la realització de les obres d'arranjament.  

Requisits

  • Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.
  • Estar empadronat/da en el terme municipal de Sant Pere de Ribes.
  • Que l’habitatge pel que demana la subvenció compleixi alguna de següents condicions:

a. Que sigui de la seva propietat.

b. Que sigui propietat d’algun membre de la unitat de convivència.

c. Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui titulars d’un contracte de lloguer amb una data de venciment de 12 mesos com a mínim des de la realització de la sol·licitud de la subvenció. En cas de que aquest tingui una durada inferior, abans d’atorgar la subvenció, el propietari haurà de signar un document de compromís de renovar el contracte de lloguer. Sense aquesta autorització no es realitzarà l’atorgament.

d. Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui titulars d’un usdefruit amb una data de venciment de 12 mesos com a mínim des de la realització de la sol·licitud de la subvenció. En cas de que aquest tingui una durada inferior, abans d’atorgar la subvenció, el propietari haurà de signar un document de compromís de renovar el contracte de lloguer. Sense aquesta autorització no es realitzarà l’atorgament.

  • Totes les persones que formen part de la unitat de convivència de la persona sol·licitant hauran de complir amb els següents requisits:

a. No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.

b. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

d. Que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres la unitat de convivència, les següents quanties:

Resum topall ingressos per ser beneficiar o beneficiària de la subvenció:

1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
17.210,3€ 25.815,15€ 30.118,02€ 34.420,6€

 

Per a més informació es poden consultar les bases a la pàgina web municipal.

Com presentar la documentació

  • Per la Seu electrònica municipal adjuntant la documentació a la instància genèrica. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.
  • De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (on es pot demanar cita prèvia).