Contractes

Podeu consultar la relació de contractes menors i la relació de contractes oberts i negociats al següents enllaços del Portal de transparència:

També teniu accés directe a:

NOTA: durant l’any 2018 no s’ha prorrogat cap contracte.

 

Registre Públic de Contractes

Així mateix, el Registre Públic de Contractes (RPC) és una aplicació on els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques, i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, comuniquen per a la seva inscripció determinades dades sobre els contractes públics, els procediments i els mateixos òrgans de contractació.

Des d’aquí podeu accedir al Registre Públic de Contractes per consultar:

  • Les dades dels contractes adjudicats (objecte del contracte, import de la licitació i d'adjudicació, procediment  utilitzat, licitadors, etc.)
  • Les modificacions contractuals
  • Les pròrrogues de contractes
  • Les empreses que han concorregut a les licitacions (permetent filtrar per tipus de contractes, com per exemple: obres, subministraments, serveis, etc.)

Tanmateix, a "Documents relacionats" d'aquesta pàgina podeu consultar un llistat dels contractes majors i menors realitzats per l'Ajuntament.

La informació sobre processos de licitacions es troba al Perfil del Contractant.