2015

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al període mig de pagament a proveïdors, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

 

 

Ràtio Operacions Pagades

Ràtio Operacions Pendents

Període Mig de Pagament

Primer Trimestre 11,81 dies (3,97) dies 7,33 dies
Segon Trimestre 10,96 dies 4,68 dies 8,51 dies

Tercer Trimestre

19,15 dies

(8,38) dies

10,21 dies

Quart Trimestre

9,09 dies

(1,49) dies

4,75 dies

 

 

*Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.