2016

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al període mig de pagament a proveïdors, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

PRIMER TRIMESTRE

Entitat Ràtio d'Operacions
Pagades
Ràtio d'Operacions
Pendents de
Pagament
Periode Mig de
Pagament Trimestral 
Sant Pere de Ribes 20,55 9,57 16,93
F. Privada Inform (7,96) (16,33) (9,36)

 

SEGON TRIMESTRE

Entitat Ratio Operacions Pagades Ratio Operacions Pendents PMP
Sant Pere de Ribes 19,26 6,72 15,07
F. Privada Inform (10,35) (10,76) (10,38)
PMP Global 12,81

 

TERCER TRIMESTRE

Entitat Ratio Operacions Pagades Ratio Operacions Pendents PMP
Sant Pere de Ribes 13,39 11,56 12,75
F. Privada Inform 8,92 (10,69) 5,26
PMP Global 12,35

 

QUART TRIMESTRE

Entitat Ratio Operacions Pagades Ratio Operacions Pendents PMP
Sant Pere de Ribes 17,39 (9,01) 6,79
F. Privada Inform 17,61 (23,49) 16,01
PMP Global 7,11

 

*Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.