2018

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

 

Primer trimestre

Entitat Ratio Operacions Pagades Ratio Operacions Pendents PMP
Sant Pere de Ribes 10,5 -7,63 4,86
F. Privada Inform -8,89 -4,25 -8,33
PMP Global primer trimestre 4,34

 

Segon trimestre

Entitat Ratio Opercions Pagades (dies) Import Pagaments Realitzats (euros) Ratio Operacions Pendents (dies) Import Pagaments Pendents (euros) PMP
Ajuntament 15,11 3.337.851,28 13,55 446.070,26 14,93
F. Privada Inform 23,14 165.105,06 8,21 25.152,49 21,17

 

PMP Global

  3.502.956,34   471.222,75 15,23

 

Tercer trimestre

Entitat Ratio Opercions Pagades (dies) Import Pagaments Realitzats (euros) Ratio Operacions Pendents (dies) Import Pagaments Pendents (euros) PMP
Ajuntament 13,37 2.615.395,38 9,72 832.226,62 12,49
F. Privada Inform 24,55 136.993,01 49,94 1.337,58 24,79

 

PMP Global

  2.752.388,39   833.564,20 12,96

 

Quart trimestre

Entitat Ratio Opercions Pagades (dies) Import Pagaments Realitzats (euros) Ratio Operacions Pendents (dies) Import Pagaments Pendents (euros) PMP
Ajuntament 14,07 3.885.572,05 4,92 1.250.771,95 11,84
F. Privada Inform 28,51 98.539,27 4,34 46.146,75 20,80
PMP Global   3.984.111,32   1.296.918,70 12,09

 

*Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.