Subvencions a entitats

L'Ajuntament porta a terme un programa de suport a l'associacionisme que inclou tant l'atorgament de subvencions com la cessió d'equipaments i d'altres infraestructures o assessorament.

L'objectiu és fomentar el treball transversal i la col·laboració entre el propi Ajuntament i les associacions, i també dins la mateixa xarxa social. Sumar esforços entre totes les entitats i persones que treballen per a que el nostre sigui un poble viu i ric en tradicions i activitat cultural.

 

 

SUBVENCIONS CONVENIS NOMINALS ANY 2022

Les subvencions nominals s’atorguen per donar suport a les iniciatives de les entitats culturals del municipi i les activitats culturals d’interès comú que hi duen a terme. La relació amb les entitats per a aquesta subvenció s’estableix a través de conveni.

Documents relacionats

(tots els documents s’han de presentar a través d’instància)

Sol·licitud

L’inici del tràmit és d’ofici però cal presentar els següents documents:

0_Formulari_SUBV_2022_00_CommRequisitsEntitat.doc

1_Formulari_SUBV_2022_01_Dades_bancaries.doc

2_Formulari_SUBV_2022_02_DeclRespsbleObligSSHiseda.doc

9_Formulari_SUBV_2022_09_AutoritzacióHisendaSegSocial.doc

Justificació

3_SUBV_2022_Present_Justif_Subv_conveni.doc

4_Formulari_SUBV_2022_04_compte_justificatiu.doc

5_Formulari_SUBV_2022_05_Memoria.doc

6_Formulari_SUBV_2022_06_Despeses.doc

7_Formulari_SUBV_2022_07_Ingressos.doc

En cas de reintegrament

8_Formulari_SUBV_2022_08_Decl_reeintegreVoluntariSubv.doc

 

 

 

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE MILLORA DE LOCALS

D’ENTITATS CULTURALS DE SANT PERE DE RIBES ANY 2024

 

Aquesta línia de subvencions està destinada a donar suport a la realització d’inversions en locals de propietat, o dels quals en disposin dret d’ús formalitzat, d’entitats del municipi de Sant Pere de Ribes.

 

Aquests locals han de ser destinats a usos socioculturals i que ofereixin activitats obertes a tota la població del nostre municipi. El termini de presentació de les sol·licituds és obert del 12/06/2024 al 26/06/2024 ambdós inclosos.

Documents relacionats

Bases i convocatòria en català

Bases i convocatòria en castellà

 

Sol·licitud (de 12/06/2024 a 26/06/2024)

0_Formulari_SUBV_2024_Sol_Subvencio

1_Formulari_SUBV_2024_01 CommRequisitsentitat

2_Formulari_SUBV_2024_02 Dades bancàries

Altres documents a aportar segons el punt 10.2 de les bases:

  • Projecte / memòria valorada.
  • Pressupost d’ingressos i despeses del projecte a desenvolupar.
  • Memòria d’activitats de l’entitat durant el 2023 (sobretot tots aquells actes que s’hagin fet al local).
  • Document on s’acrediti la cessió obligatòria de l’ús del local objecte de subvenció a l’Ajuntament, un mínim de tres usos anuals de sis hores cadascun, i si és el cas, aquells usos de més que s’ofereixin.

Justificació

3_Formulari_SUBV_2024_03_Present_justif_subv_conveni

4_Formulari_SUBV_2024_04_compte justificatiu

5_Formulari_SUBV_2024_05_Memòria

6_Formulari_SUBV_2024_06_ Despeses

7_Formulari_SUBV_2024_07_ Ingressos

 

En cas de reintegrament

8_Formulari_SUBV_2024_08_Decl_reeintegreVoluntariSubv

 

Anunci BOPB publicat 11/06/2024

 

 

PLA DE REACTIVACIÓ CULTURAL DE SANT PERE DE RIBES

 El Pla de Reactivació Cultural de Sant Pere de Ribes és una eina per prioritzar l’acompanyament dels sectors culturals i ajudar-los a desenvolupar les seves  activitats. És una proposta confeccionada com un recull d’iniciatives impulsades des de l’ajuntament, de la xarxa associativa i els agents culturals que es completa des de la  interlocució amb  les diferents entitats i actors del sector.

 El món cultural s'ha vist obligat a aturar pràcticament tota la seva activitat i el Pla de Reactivació Cultural vol protegir i fer suport al teixit cultural, social, amateur i professional en un sentit ampli per tal de reprendre l’activitat cultural el més aviat possible tot i els condicionants que tenim.

   Aquesta acció de suport als agents culturals del poble té la voluntat de respondre a les principals necessitats del sector i es fixa en dos objectius bàsics:

  - Acompanyar i donar suport al sector cultural durant la crisi.

  - Preparar el sector per a una represa el més ràpida possible en la mesura que les condicions sanitàries i socials ho permetin

SUBVENCIONS BANC DE PROJECTES CULTURALS

 Posem al vostre abast les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva del BANC DE PROJECTES CULTURALS per a l’any   2021 com un instrument que ajudi a desenvolupar accions del camp cultural per tal de recuperar el to cultural del poble el més aviat millor.

 Les sol·licituds es podran presentar d’acord amb els terminis que s’estableixen en la convocatòria (termini tancat).