Dins els Plans Educatius d’Entorn es desplega el recurs del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC), dirigit a les famílies i l'alumnat per oferir orientació educativa al llarg de tot el procés educatiu (dels 0 als 20 anys). Posant especial atenció en aquells que es troben en una situació més vulnerable.

El SOAC ofereix la seva col·laboració en el desenvolupament d’itineraris formatius personalitzats donant suport als centres educatius i posant en contacte als infants i joves amb les entitats i serveis que duen a terme activitats diverses de caire no formal (esports, lleure, artístiques, reforç acadèmic…), buscant així respondre als seus interessos i necessitats. Aquesta línia de treball respon a la idea que no només als centres educatius són font d’aprenentatges sinó que tots els contextos on es desenvolupen els infants i joves són espais de coneixement, sent doncs indispensable acostar al centre allò que l’alumne/a aprèn en altres àmbits per poder reforçar o modificar actituds que permetin el seu desenvolupament integral.

També proporciona suport a les famílies buscant reforçar la seva tasca educadora acompanyant-los en els diferents moments en els que els seus fills es troben, sigui en la tria d’activitats no formals, en moments de transició entre etapes educatives o bé en aquells aspectes que preocupen però que el centre educatiu no pot abordar per manca de recursos, sent doncs un element més que complementa la tasca duta a terme pels professionals dels centres.