Dubtes i pagaments

Quan es considera notificada una denúncia?

Per a notificar la denúncia hi ha varis mitjans:

  • L'agent lliura la denúncia en mà a l'interessat.
  • L'Organisme de Gestió Tributària la envia per correu al domicili.

Si cap de les opcions anteriors és possible, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

 

On puc consultar el meu saldo de punts?

Un cop sigui ferma la sanció en via administrativa es trauran els punts indicats a la notificació. Podeu consultar el saldo a orgt.multes@diba.cat.

 

Com puc fer el pagament?

Podeu fer efectiva la multa amb reducció del 50% en el termini de 20 dies naturals a partir de la notificació sol·licitant el document per al pagament, per correu electrònic, a l'adreça orgt.multes@diba.cat

Transcorreguts 10 dies des de la denúncia podeu pagar:

  • Amb signatura electrònica a través de orgt.diba.cat
  • Amb targeta de crèdit trucant al 93 202 98 02
  • A través d'entitats financeres col·laboradores, amb el document que podreu demanar personalment a qualsevol de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (podeu consultar la relació a la Web orgt.diba.cat)

 

Demanar un duplicat a l'Organisme de Gestió Tributària

(Duplicat)

 

Què comporta el pagament de la denúncia amb reducció dins el termini?

El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 65.5.h) i 65.6 de la Llei de seguretat viària, a les que no és aplicable la reducció.

 

Com puc veure les fotografies de les meves multes per excés de velocitat?

Per poder veure les fotografies de les seves multes, disposa de les següents opcions:

  • Accedir a la web del servei de l'Organisme de Gestió Tributària (Veure la fotografia de les multes).
  • Adreçar-se a la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
  • Adreçar-se a qualsevol oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Estan protegides les meves dades personals?

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, s'informa que les dades personals facilitades s'inclouran als fitxers de la base de dades de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, davant del qual podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General (situat al c/ Mejia Lequereica, 12. 08028 Barcelona).