Tràmits i sol·licituds

Quan s'inicia el procediment sancionador?

Un cop s'ha notificat, s'inicia el procediment essent l'òrgan sancionador l'Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui (Article 71.4. de la Llei de Seguretat Viària, R.D.Leg. 339/1990, de 2 de març).

 

Quin termini tinc per fer al·legacions?

Durant el termini de 20 dies naturals podeu presentar, davant d'Alcaldia, escrit d'al·legacions amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra, indicant el número d'expedient. Si no presenteu al·legacions ni pagueu l'import de la multa en el termini indicat, aquesta notificació tindrà efectes d'acte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular recurs contenciós administratiu.

 

On puc presentar les al·legacions?

Es poden personar:

  • A l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Oficina d'Atenció al Ciutadà - (instància)
  • A l'Organisme de Gestió Tributària (formulari)
  • Per finestreta oberta a qualsevol oficina de Correus.

Per Internet:

 

En quin termini poden resoldre i notificar?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d'un any des de la seva iniciació, deduint els terminis de suspensió motivats pel coneixement dels fets per jurisdicció  penal, quan s'escaigui.

 

Què puc fer si no estic d'acord amb la resolució?

Es pot interposar recurs potestatiu davant d'Alcaldia de l'Ajuntament creditor, en el termini d'un mes des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, o alternativament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs s'entén desestimat si no s'ha resolt en el termini d'un mes des de la data d'interposició.

 

Sancions del Servei Català de Trànsit

Si vol saber tots els tràmits relacionats amb les sancions de trànsit, com és el pagament de les multes, la identificació de persones conductores, la subscripció a les notificacions electròniques, faci click aquí