Policia administrativa

  • Atenció personal a les nostres dependències

A les nostres oficines, una persona us atendrà tot just arribeu i us orientarà i adreçarà, si s'escau, al punt on hagueu de ser atesos, per tal d'evitar-vos desplaçaments innecessaris ni esperes injustificades.

Quan efectueu una sol·licitud, us indicarem les vies alternatives que es poden utilitzar quan aquesta no sigui de la nostra competència.

Us ajudem a omplir els documents que hagueu de presentar a les nostres oficines i us facilitem tota la informació necessària.

  • Presentació de denúncies

Podeu presentar les denúncies per fets delictius dels què heu estat víctimes en les nostres dependències policials, evitant així desplaçaments innecessaris per presentar-la en altres comissaries. En aquest cas, nosaltres farem els tràmits per traspassar-les al cos policial competent en la matèria i/o al jutjat corresponent.

  • Peticions i queixes per escrit

Ens comprometem a respondre, verbalment o per escrit (segons les característiques de la petició o queixa), totes les peticions o queixes que ens feu arribar, en un termini màxim de quinze dies.

  • Informació ciutadana

S'informarà periòdicament els ciutadans, a través de les publicacions municipals i des d'aquesta mateixa web, de matèries d'interès general o de les modificacions més destacables de la normativa, així com els consells, recomanacions o mesures preventives que en matèria de seguretat viària o seguretat ciutadana siguin les més adequades.

  • Controls

Periòdicament i de forma coordinada amb altres serveis municipals es fan campanyes de sensibilització i control (control d'establiments, d'animals, i del medi ambient;  vigilància del compliment de lleis, reglaments, ordenances i bans municipals; etc.), així com tasques de vigilància, seguiment i prevenció en matèria de medi ambient. També es fan controls amb motiu de denúncies ciutadanes.

  • Cooperació i coordinació amb altres cossos

La col·laboració, cooperació i coordinació amb altres cossos policials amb competències en el nostre municipi serà el principi essencial al qual s'ajustarà el nostre cos en la recerca d'una millora de la seguretat dels ciutadans i l'eficàcia policial.