Vehicles abandonats

Petició de retirada de vehicles presumptament abandonats a la via pública

Per tal que la Policia Local iniciï el procediment de retirada d'un vehicle pressumptament abandonat, aquest haurà d'haver estat estacionat durant un període superior a un mes en el mateix lloc, sense moure's. A més, s'ha de donar com a mínim un dels requisits següents :

  • No tenir les plaques de matrícula.
  • Presentar aspecte degradat o signes que evidenciïn la seva impossibilitat de moviment pels seus propis mitjans.

Una vegada es comunica el presumpte abandonament, la Policia Local inicia el procediment per comprovar que es tracta d'un vehicle abandonat. Tot el tràmit legal de retirada del vehicle, un cop es detecta la possibilitat que es tracti d'un vehicle abandonat, triga aproximadament 90 dies.

Qui ho pot demanar?

Aquelles persones que vulguin comunicar que un vehicle es troba presumptament abandonat.

 

Sol·licitud de renúncia de vehicle per al seu desballestament

Autorització perquè l'Ajuntament pugui retirar de la via pública, del terme municipal de Sant Pere de Ribes, un vehicle per al seu desballestament i baixa.

Qui ho pot demanar?

La persona titular del vehicle o qui la representi legítimament mitjançant autorització escrita.

Com es pot demanar?

Presencialment a les dependències de la Policia Local, emplenant una acta de declaració de renúncia signada (2 còpies) i la documentació requerida.

Documentació necessària

Declaració de renúncia de vehicle (2 còpies)

  • DNI de la persona titular i/o NIF de l'empresa titular del vehicle (fotocòpia).
  • Permís de circulació del vehicle (original).
  • Fitxa Tècnica del vehicle (original).

També en cas de pèrdua de la documentació del vehicle s'haurà de presentar una acta de Declaració Jurada (original).

Si el tràmit el fa una altra persona, aquesta haurà d'aportar una autorització del titular (original) o autorització / poders per part de l'empresa (original / fotocòpia compulsada), així com el DNI de la persona autoritzada (fotocòpia).

En el supòsit que la persona titular sigui difunta serà necessari lliurar el certificat de defunció i llibre de família on apareix reflectit el parentesc de la persona que hereta el vehicle (fotocòpia).

Més informació

El departament de Governació es farà càrrec de la retirada del vehicle de la via pública i el trasllat al dipòsit de desballestament, qui procedirà a la seva destrucció i tramitar la corresponent baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit. La baixa de l'Impost de Circulació (IVTM) la tramitarà l'oficina de Gestió Tributaria, després de rebre la documentació corresponent del departament de Governació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.