Normativa municipal

Ordenances, taxes i reglaments

En matèria de normativa municipal podem distingir entre les ordenances fiscals, (impostos, taxes i preus públics), les ordenances municipals i reglaments diversos.

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per a la regulació de les aportacions dels veïns i veïnes en forma d'impostos, taxes i preus públics. En principi s'aproven cada vegada que hi ha una variació, normalment un cop a l'any i dins el darrer trimestre de l'exercici fiscal.

Les taxes són els imports que fixa el Consistori per a la utilització del sòl públic, per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats o tasques administratives de competència local, que afectin o beneficiïn a ciutadans en particular. I els preus públics determinen les quanties econòmiques per la realització de determinats serveis que es presten a sol·licitud o recepció voluntària dels administrats i que es prestin amb concurrència amb el sector privat.

Les ordenances municipals són, per definició, unes normes de compliment obligatori dictades per l'ajuntament  per al bé públic, de caràcter reglamentari i per aplicació d'una llei o un decret.