Junta de Govern Local

Integren la Junta de Govern Local (JGL) l'alcaldessa i els/les 7 tinents/entes d'alcalde nomenats per la mateixa alcaldessa, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones si es requereix.

La JGL està formada per:

Alcaldessa:

Abigail Garrido Tinta (PSC-CP)

1r tinent d’alcalde:

Josep De Barberà Johera (PSC-CP)

2a tinenta d’alcalde:

Ana Herrera Bordallo (PSC-CP)

3a tinenta d’alcalde:

Antònia Pulido Fernández (PSC-CP)

4t tinent d’alcalde:

Francisco José Perona Jiménez (PSC-CP)

5a tinenta d’alcalde:

Francisca Carrasquilla Cuadrado (PSC-CP)

6è tinent d’alcalde:

David Navarro Miller (PSC-CP)

7a tinenta d’alcalde:

Maria Olmos Marín (PSC-CP)

 

Secretari mpal.: Santi Blanco Serrano.

Interventor mpal.: Carlos García Lucas.

 

Li correspon a la JGL assistir a l’alcaldessa en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències i exercir les atribucions encomanades per la llei o delegades pel ple o la mateixa alcaldessa. Les sessions de la JGL són de caràcter resolutiu.

 

Periodicitat

Les sessions ordinàries d'aquest òrgan no són públiques, tenen una periodicitat setmanal, i se celebren els dimarts a les 16.00 h de forma alternativa entre la Casa de la Vila i la Vinya d’en Petacaa la Casa de la Vila.

 

Competències (Segons DECRET núm. 518/2015):

Es delega a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a l'alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del  Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats de les de:

- Convocar i presidir les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local.

- Decidir els empats amb el vot de qualitat.

- La concertació d’operacions de crèdit.

- La jefatura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les esmentades en les lletres a), e), j) k), l) i m) de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim local, a saber,

a).- Dirigir el Govern i l’Administració Municipal.

e).- Dictar bans.

j).- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’ urbanització.

k).- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs les delegades a un altre òrgan.

l).- L’ iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesividad en matèries competents de l’Alcaldia.

m).- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe i infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple

 

Així mateix, és competència de la Junta de Govern Local:

- El reconeixement de gratificacions extraordinàries i hores extraordinàries.

- El reconeixement dels complements de productivitats i la seva despesa i pagament corresponent.

- El pagament de les assistències corresponents a la participació en Tribunals qualificadors de les convocatòries de selecció.

- El reconeixement dels préstecs i la seva despesa corresponent, que afectin al personal de l’Ajuntament.

- Les adscripcions provisionals, les comissions de serveis i totes les altres situacions administratives que es puguin donar.