Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per un ajut de 200,00 € que l’ajuntament concedeix a persones/famílies residents al municipi, que són propietàries de l’habitatge familiar on resideixen de forma permanent, i que han estat afectats pel període viscut de pandèmia trobant-se en situació de vulnerabilitat económica, amb la finalitat d’acompanyar en el pagament de les despeses generades per l’ús de la llar familiar.

Àmbit:

Serveis Socials

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Termini de la sol·licitud:

Es pot demanar des del dia 26 d’octubre de 2021 al 12 de novembre de 2021 ambdòs inclosos

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

* La present sol·licitud
* Justificant del pagament de l’IBI de l’habitatge de residència 2020

Per tal d’acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i/o familiars convivents:
* Mitjançant l’aportació de la Declaració de l’IRPF, corresponent al període impositiu 2020 (no serà necessari aportar aquesta documentació en cas que el sol·licitant autoritzi la seva consulta telemàtica Via Oberta).
* Mitjançant l’aportació del Certificat d’imputacions del període impositiu 2020 per a persones que no estan obligades o no hagin presentat la corresponent declaració de la renda. En aquest cas també s’haurà d’aportar:
  * Per als treballadors per compte pròpia: certificats de bases de cotització a la Seguretat Social i certificats d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF del 2020
  * Per a persones en situació d’atur: certificat dels imports percebuts durant l’exercici 2020 exempts de tributació.
  * Certificats dels imports percebuts de les pensions de l’administració pública durant l’exercici 2020 exemptes de tributació.

Documentació de justificació de l’ajut sol·licitat:
* Justificant de pagament assegurança de la llar 2020
* Justificant del pagament de despeses de la comunitat de propietaris
* Subministraments de la llar

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Per poder accedir a la subvenció és necessari complir els següents requisits:
a) Ser major de 18 anys, o estar legalment emancipat o en el seu defecte haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
b) Tenir la residència legal a Catalunya.
c) Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes i ser propietari/a de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.
d) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC=7.967,73 €/anuals), es a dir, no superar el topall de 19.919,25 €.
e) Que la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) no superi els 500,00 €.
f) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.
g) Tenir domiciliat el cobrament de l’ajut en una entitat bancària.
h) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició.