Web Content Display Web Content Display

Canvi de domicili dins del municipi de Sant Pere de Ribes.

Àmbit:

Padró habitants

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona major d’edat o menors d’edat en condició d’emancipada empadronats al municipi.

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada que estigui empadronada al municipi.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:


Documents identificatius de les persones que es volen donar d’alta:
- DNI, NIE i passaport vigents, o document d’identitat del país d’origen.
- Menors fins a 13 anys: llibre de família o certificat de naixement.
- Menors a partir de 14 anys: mateixa documentació què els adults.

Documents acreditatius de l’habitatge d’empadronament:
- Contracte de lloguer complet, signat i vigent(sinó és vigent ha d’anar acompanyat de l’últim rebut pagat).
- Escriptura de propietat, o rebut de l’IBI.
- Sinó n’és titular, ni del contracte ni de l’escriptura s’haurà d’afegir una autorització signada pel titular juntament amb una còpia del seu DNI.

Empadronament de menors amb un sol progenitor:
- Per a tots els menors d’edat: llibre de família o certificat de naixement.
- Autorització signada per l’altre progenitor juntament amb la còpia del seu DNI. O signar alguna de les declaracions jurades depenent de la situació concreta.

Impresos del tràmit:

Autorització a tercer per a tràmits del padró habitants
Autorització titular habitatge
Autorització empadronament menors
Declaració sense consentiment d'ambdós ni resolució judicial
Declaració sense consentiment d’ambdós i resolució judicial de guàrdia i custòdia única

Termini de resolució:

La tramitació dependrà de la recepció correcta de tota la documentació requerida. En el cas de no respondre els requeriments, en els 30 dies següents, es desestimarà la sol·licitud i es tancarà l’expedient.