Web Content Display Web Content Display

Ajuts municipals per a la conservació i la rehabilitació de les façanes 2021-2022

Àmbit:

Habitatge

Qui el pot demanar:

Podran ser beneficiaris / àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini de la sol·licitud:

Fins al 5 d’octubre de 2022, inclòs

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

La documentació que acredita el compliment dels criteris objectius de puntuació que es relacionen a l’Annex 1 de les presents Bases, als efectes de poder puntuar correctament les sol·licituds.
  -Factures, rebuts o qualsevol altre documentació que justifiquin el 100% del cost de l’activitat, encara que la part subvencionada sigui del 50%, del 25% i/o del 10%.
    a) En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s’ha fet el pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència bancària. Només es podrà dispensar d’adjuntar rebut, tiquet de caixa o justificant de transferència bancària quan la factura porti un segell de Cobrat o Pagat que porti incorporades les dades de l’emissor de la factura.
    b) Han de correspondre a l’activitat subvencionada.
    c) Han de portar les dades i el NIF de l’empresa o grup/persona sol·licitant.
    d) Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil.
    f) Han d’estar emeses durant l’any 2021 i/o 2022 i, com a màxim, fins el 5/10/2022

Model 2: Declaració

Model 3: Declaració IVA

Model 4: Declaració obres

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí