AJUTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 2021/2022

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització s’atorgaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent en la data de la sol·licitud, o en el seu defecte els que s’aprovin amb la corresponent convocatòria. En relació als ajuts de menjador, s’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials, es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació d’instàncies: Període ordinari obert del 10 al 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Documents relacionats:

Formulari sol·licitud ajuts llars curs 2021-2022

Bases ajuts escolarització i menjadors llars infants municipals

Convocatòria ajudes escolarització i menjadors llars d’infants municipals curs escolar 2021-2022

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D’ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PELS CURSOS ESCOLARS 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023

Premis nascuts amb la voluntat de fomentar entre els nostres joves l'esperit crític i d’anàlisi del món en el que viuen. Premis als treballs dels estudiants de cicles i batxillerats del municipi i a les millors notes de l’alumnat de PFI.

Bases reguladores atorgament premis

Anunci publicat BOPB

 

 

AJUTS ADQUISICIÓ LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2021/2022

Les beques per a llibres i material escolar s’adrecen a les unitats familiars dels infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d’infantil, primària i secundària; batxillerat, i formació professional (cicles de grau mitjà i superior).

Les famílies amb risc social i objecte de seguiment per part dels Serveis Socials podran demanar ajuts pel 100% del cost dels llibres o del material escolar, presentant l’informe corresponent. També hi ha ajuts pel 75% dels costos en funció del nivell de renda. En aquest cas, s’atorgarà un únic ajut per infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria en el centre, per participar en el projecte de socialització de llibres. Aquestes beques es concediran sempre que el llindar de renda de la unitat familiar no sobrepassi els 18.000€ anuals o els 22.000€ anuals, en el cas de famílies nombroses.

Tindrem obert dos punts de suport per a les famílies per tal de que tramitin la sol·licitud telemàticament, a la sala d’ordinadors de Can Puig i en una aula de l’Aulari Blanc. L’horari serà de 09:20 a 12:40 ( subjecte a ampliació o canvis segons detecció necessitats ), durant els dies que dura el termini de presentació de sol·licituds ( del 6 de setembre a l’1 d’octubre).

1_EDU_001_11_7_1_1_Sol_Beques_Llibres_2021-2022

2_Declaracio_Responsable_autoritzacio

3_EDU_002_11_7_1_1_Justificació_BequesLlibres_2021-2022

4_EDU_003_11_7_1_1_Justificació_Famílies_Beques_Llibres_2021-2022_ForaMunicipi

BASES_BequesLlibres_català

 

BEQUES BEL-AIR CURS 2021-2022

Les beques Bel Air són dues beques d’ensenyament que financen l’escolarització de com a màxim quatre alumnes del Lycée Bel Air, sense cost econòmic per a les seves famílies. Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Sant Pere de Ribes de manera continuada durant els 3 anys anteriors a la data de la sol·licitud, han d’estar matriculades a Lycée Bel Air, no poden beneficiar-se de les beques que atorga el Ministeri d’Educació Nacional Francès ni cap altre organisme públic pel mateix concepte, i no poden beneficiar-se d’acords de pagament de l’escolaritat de les empreses on treballen els progenitors.

Bases beques Bel Air curs 2021-2022

EDU_001__11.7.2__Formularis_Sol_beca_Bel_Air_curs_2021_2022

Anunci publicat BOPB