AJUTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 2022/2023

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització s’atorgaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent. Per als infants nascuts l’any 2020 només serà subvencionable el mes de juliol de 2023 perquè l’escolarització de setembre de 2022 a juny de 2023 serà gratuïta per a aquests infants.  S’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització de la resta d’infants. En relació als ajuts de menjador, també s’aplicaran els percentatges de bonificació per als ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació d’instàncies: Període ordinari obert del 16 de juny al 5 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Període extraordinari: a partir del  6 de setembre de 2022 i es podrà allargar fins a final del curs escolar, d’acord amb el que es preveu en les Bases, i que es resoldran d’acord amb les possibilitats del Servei.

Documents relacionats:

Sol·licitud subvenció ajuts llars infants (formulari EDU_AJUTS_LLARS_2022_23)

Bases ajuts escolarització i menjadors llars infants municipals

Anunci publicat al BOPB

Certificat de l’acord aprovat per Junta de Govern Local

 

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D’ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PER ALS CURSOS 2021-2022, 2022-2023 I 2023-2024, I CONVOCATÒRIA PEL CURS 2021-22.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de fomentar entre l’alumnat la qualitat en l’elaboració de treballs, projectes i mòduls de síntesi en els nivells educatius de Formació Professional i ens els Treballs de Recerca del Batxillerat dels Instituts del Municipi.  Podran optar als premis, les persones que puguin acreditar estar cursant PFI, cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior o batxillerat en algun dels Instituts del municipi.

S’obrirà una convocatòria ordinària per la presentació de treballs que s’obrirà durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB, per a tots els alumnes matriculats en el curs 2021-22.

Termini de sol·licituds del 13 de juny al 5 de juliol de 2022.

Bases

Certificat acord JGL 31_05_2022

Publicació BOPB

 

AJUTS PER MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA I DE CICLES, I TRANSPORT PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Aquests ajuts s’adrecen a estudiants que viuen al municipi des de fa més de tres anys, que estiguin cursant estudis postobligatoris durant el curs 2021-2022 en centres sufragats amb fons públics, nascuts entre els anys 1992 i 2006 inclosos.

Cal que la persona sol·licitant no hagi estat becada per cap altre organisme pel mateix concepte.

Termini de la sol·licitud:

Del 16 al 27 de maig de 2022 ambdós inclosos.

 

Documentació a aportar:

Formulari_EDU_001 (11.7.1.3)_Sol·licitud

Formulari_EDU_002 (11.7.1.3)_Declaració responsable

 

Altra informació d’interès:

Anunci publicat al BOPB

Bases ajuts postobligatoris

Certificat acord JGL