Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

 

Beneficis fiscals

Segons l’Article 5 sobre els Beneficis fiscals, “l’exempció o bonificació de pagament per la recollida domiciliària d’escombraries anirà en funció de la capacitat econòmica (*) del subjecte passiu i requereix el compliment de les condicions establertes” a l’Ordenança Fiscal núm. 10: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, on es detallen les condicions per sobre els casos on es concedirà la bonificació del 50% de pagament o bé l’exempció d’aquest.
 
A més:
- Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota establerta els subjectes passius propietaris d’habitatges que acreditin un ús regulat i continuat de la Deixalleria Municipal, amb un mínim de 12 vegades l’any (entre l’1 de gener i el 31 de desembre). Aquesta bonificació es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. 
 
- Gaudiran d’una reducció de 25€ de la quota establerta a l’article 6è d’aquesta ordenança, els subjectes passius propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats de superfície de sòl superior a 401 m2 que acreditin el dipòsit de restes vegetals a la Deixalleria Municipal amb un mínim de 6 vegades a l’any (entre l’1 de gener i 31 de desembre). Aquesta bonificació es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. En aquests casos, la reducció d’aquesta quantitat es podrà acumular a la bonificació de l’apartat anterior.