Policia de proximitat

Amb aquest concepte de servei és pretén arribar a tots els sectors i nuclis de població amb l'objectiu de conèixer de manera immediata les necessitats de cada un d'ells, i adreçar els recursos cap a la solució dels problemes que siguin més importants per als ciutadans i que siguin assolibles dins l'àmbit de les competències municipals.

  • Atenció personal a la via pública

Atenem els vostres requeriments a la via pública de la manera més ràpida possible, donant-vos un tracte amable i personalitzat.

En totes les nostres actuacions anem sempre identificats amb el número professional.

Recollim les queixes o suggeriments relacionats amb el conjunt dels serveis municipals i li donem el tràmit corresponent perquè tingueu resposta.  

L'objectiu d'aquest tipus d'intervenció és la resolució circumstancial o definitiva d'una situació puntual que representa un problema sobrevingut per a una persona que es troba al municipi i, també, oferir la informació pertinent per canalitzar la solució del problema davant l'organisme o institució que presumiblement pugui resoldre'l. En són alguns exemples: auxili a persones, ajut en accidents, contingències i avaries greus, informació, etc.

  • Assistència a víctimes de delictes i maltractaments

A les persones que han estat víctimes de delictes, els oferim informació i assessorament, i les adrecem, quan és convenient a altres entitats o serveis d'acord amb els Protocols d'Actuació establerts per tal que puguin ser ateses per personal més especialitzat.

Tenim una consideració especial per a les dones i els menors víctimes de maltractaments.

  • Assistència a menors

Si detectem un menor al carrer en horari escolar actuarem en base al protocol d'absentisme escolar, acompanyem el menor a casa seva i el lliurem als pares, o bé el portem al centre escolar si a casa seva no hi ha ningú.

Si trobem el menor en una situació de risc, sense efectes penals, ens entrevistem amb els pares per assessorar-los sobre les accions més adequades. Així mateix,  es posarà en coneixement del Departament de Benestar Social. Si la situació pot tenir conseqüències penals es canalitzen aquestes a través de la Fiscalia de Menors, institució encarregada de la protecció i defensa del menor.

Si detectem que un menor pateix maltractaments es dóna una atenció immediata i preferent establint cooperació amb els serveis socials fins posar-lo a disposició d'un familiar, del Departament de Benestar Social o de la Fiscalia de Menors.

  • Resolució de conflictes a l'àmbit comunitari

Intervenim, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per tal de resoldre conflictes privats entre veïns.

Donem assessorament i informació a totes les parts per tal d'arribar a una solució amistosa i positiva del conflicte proposada per elles mateixes.

En cas que no s'arribi a un acord en el mateix moment, s'ofereix la derivació del conflicte cap al Servei de Mediació Social de què disposa l'Ajuntament, de reconeguda solvència, i en cas contrari es tramitarà la denúncia o l'acta administrativa corresponent, si s'escau segons el cas.