Projectes en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Projecte skate park a les Roquetes
 2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove
 3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes
 4. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
 5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2
 6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2
 7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes
 8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
 9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes
 10. Modificació del projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes
 11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic del quadre 48 al nucli de Ribes
 12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes
 13. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes
 14. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes.  
 15. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció de millora a las xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes.
 16. Aprovació inicial del projecte executiu per a la remodelació de l'entorn de la pista de Sant Agustí a Les Roquetes i aprovació de la direcció d'obres.  
 17. Aprovació inicial del projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg Circumval·lació (núm 4-58)
 18. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm). 
 19. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'una pista esportiva coberta i espais exteriors i els seus estudis de seguretat i salut al c/Cristòfol Mestre de Ribes, així com de la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut pública i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis.  
 20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant Pau.  
 21. Aprovació inicial del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.
 22. Aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'Av.Catalunya entre Passatge Ter i Passatge Foix de Les Roquetes.
 23. Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/ dels Cards al nucli de Ribes.
 24. Segona aprovació inicial del projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg Circumval·lació (núm 4-58)
 25. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.9 del Pla director (Els Cards)
 26. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.16 del Pla director (Miquel Servet)
 27. Segona aprovació inicial del projecte per la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumentatr públic i quadre de protecció núm.25 a l'Avgda. Mas d'En Serra amb c/Pica d'Estats.
 28. Segona aprovació inicial del projecte per la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumentatr públic i quadre de protecció núm.8 al c/Mare de Déu de Montserrat cantonada amb c/nou de Ribes. 
 29. Aprovació inicial del projecte de millora de la vorera nord del carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes.
 30. Aprovació inicial del projecte implantació nova àrea de jocs infantils als jardins de Rafael Alberti.

 

1. Projecte skate park a les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/06/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/07/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/08/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 06/09/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/03/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 31/05/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 22/6/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex   

9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índex 

10. Modificació del Projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índe

11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic quadre 48 al nucli de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 01/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índex

12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 15/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

 

Tornar índex

13Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 08/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

 

Tornar índex

14.Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millorade la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

 

Tornar índex

15. Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

Tornar índex

16. Aprovació inicial del projecte executiu per a la remodelació de l'entorn de la pista de Sant Agustí a Les Roquetes i aprovació de la direcció d'obres

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 23/10/2017, INCLÒS 

Tornar índex

17. Aprovació inicial projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg de Circumval·lació (núm 4-58) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 17/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

18. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

19. Aprovació inicial delprojecte bàsic i executiu d'una pista esportiva coberta i espais exteriors i els seus estudis de seguretat i salut al c/Cristòfol Mestre de Ribes, així com de la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut pública i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 07/12/2017, INCLÒS 

Tornar índex

20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant Pau

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

21. Aprovació inicial del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.
 1. PROJECTE BÀSIC
 2. PROJECTE EXECUTIU, que consta de 2 parts:
 1. INSTAL·LACIONS ESCÈNIQUES 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/01/2018, INCLÒS 

Tornar índex

22.Aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'Av.Catalunya entre Passatge Ter i Passatge Fois de Les Roquetes
 1. Volum I
 2. Volum II

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/03/2018, INCLÒS 

Tornar índex

23. Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/ dels Cards al nucli de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/05/2018, INCLÒS 

Tornar índex

 24. Segona Aprovació inicial projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg de Circumval·lació (núm 4-58) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

 25. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.9 del Pla director (Els Cards)

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 07/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

26. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.16 del Pla director (Miquel Servet)

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 07/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

27. Segona aprovació inicial del projecte per la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumentatr públic i quadre de protecció núm.25 a l'Avgda. Mas d'En Serra amb c/Pica d'Estats.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 09/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

28. Segona aprovació inicial del projecte per la millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumentatr públic i quadre de protecció núm.8 al c/Mare de Déu de Montserrat cantonada amb c/nou de Ribes.

 1. Memòria i EBSS
 2. Plànol 1
 3. Plànol 2
 4. Plànol 3
 5. Plànol 4 

T D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 09/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

 

29. Aprovació inicial del projecte de millora de la vorera nord del carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/09/2018, INCLÒS 

Tornar índex

30. Aprovació inicial del projecte implantació nova àrea de jocs infantils als jardins de Rafael Alberti.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/09/2018, INCLÒS 

Tornar índex