Comissions Informatives

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són els òrgans permanents d'estudi, informe i consulta d'aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictamen en relació als afers del seu àmbit que siguin competència de la Junta de Govern per delegació del Ple, i a requeriment d'aquesta.

Actualment existeixen dues Comissions Informatives:

  • Comissió Informativa de Desenvolupament Territorial, Econòmic i d'Ocupació
  • Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Igualtat d'Oportunitats

 

Comissió Informativa de Desenvolupament Territorial, Econòmic i d'Ocupació

President: Sr. Francisco Perona Jiménez, 4rt tinent d'alcalde              

 

Representants:

PSC-CP (3)

CiU-ViA (2)

UM9-CUP-PA (2)

Fem Poble (1)

PPC (1)

ERC-AM (1)

Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Igualtat d'Oportunitats

Presidenta: Sra. Francisca Carrasquilla, 3ra tinenta d'alcalde                  

Representants:

PSC-CP (3)

CiU-ViA (2)

UM9-CUP-PA (2)

Fem Poble (1)

PPC (1)

ERC-AM (1)

 

Periodicitat

Cada Comissió Informativa celebra sessió ordinària com a mínim un cop al mes, habitualment el primer dimarts de cada mes, prèvia convocatòria, a les 19h (tant a Ribes com a les Roquetes). També se'n poden convocar d'extraordinàries, si s'escau.