Gestió urbanística

Els instruments de gestió urbanística són els següents:

  • Projectes de reparcel·lació
  • Projectes d'expropiació
  • Polígons d'actuació urbanística (delimitació)
  • Determinació del sistema d'actuació
  • Estatuts i Bases d'Actuació
  • Constitució de Juntes i Entitats urbanístiques col·laboradores
  • Projectes d'urbanització
  • Altres instruments (convenis interadministratius de col·laboració,...)

Qui ho pot demanar?

La iniciativa potser pública o privada. En aquest segon cas, son les entitats urbanístiques col·laboradores i els promotors qui poden instar la seva tramitació.

Requeriments

Depenent de l'instrument de gestió, les juntes o promotors han de trobar-se legalment constituïts, o bé subscriure la documentació els propietaris que conformin un percentatge superior al 50% de l'àmbit.

Procediments

En la tramitació administrativa municipal s'obra un període d'informació pública i audiència als propietaris afectats (a excepció dels projectes d'urbanització d'iniciativa pública en què no es produeix el tràmit d'audiència).