Serveis tècnics d'urbanisme i d'activitats

Amb l’objectiu de facilitar la informació urbanística i d’activitats us informem del següent:


Disposeu d’informació urbanística i d’activitats del municipi, en el Sistema de Informació Territorial Municipal (SITMUN), i que trobareu copiant i enganxant el següent enllaç al web de l’ajuntament: 


https://sitmun.diba.cat/idelocals/visors?id=08231


Disposeu del Registre de planejament urbanístic de Catalunya que esdevé l'eina que possibilita la publicitat de, al menys, el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i els trams urbans consolidats:


https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/inici


Si no trobeu resposta a la vostra consulta, us podeu adreçar directament a la bústia de correu electrònic:


consultesurbanistiques@santperederibes.cat


Si, tot i així, no teniu resposta a la vostra consulta, podeu demanar visita concertada amb els serveis tècnics d’urbanisme i/o d’activitats, indicant clarament el motiu de la vostra consulta i la modalitat que desitgeu:


Podeu sol·licitar visita per fer consultes alhora de temes urbanístics i d’activitat, però caldrà especificar-ho en el formulari.

Un cop rebuda la petició, ens posarem en contacte amb el sol·licitant per concretar dia i hora de la visita.