Planejament general

L'ordenació detallada del municipis es duu a terme mitjançant el planejament urbanístic. El nostre marc legal defineix quins són els instruments tècnics per dur a terme una planificació coordinada amb el desenvolupament territorial, sectorial i en el seu cas supramunicipal.

El planejament general es bàsic per determinar els objectius dels municipis i establir el marc de referència, i a la vegada ha de ser suficientment flexible per acollir els canvis i matisos que esdevenen amb el temps i que introduirà el planejament derivat.

En funció de la classificació donada, dins del planejament general, existeixen les figures de:

  • Plans directors urbanístic, que coordinen el planejament urbanístic i són de caràcter supramunicipal.
  • Programes d'actuació urbanística municipal, definits segons el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, com una expressió de les polítiques municipals i d'habitatge. Són els instruments complementaris als instruments de planejament general, i que en el cas del nostre municipi, en comptar amb un POUM, ens permet aprovar definitivament determinats plans urbanístics derivats.
  • Plans generals d'ordenació urbana, que són els instruments de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori, així com les seves modificacions puntuals, si s'escauen.