Planejament derivat

Constitueixen el planejament derivat aquells plans que tenen per objecte el desenvolupament dels instruments de planejament de caràcter general i que es classifiquen en els següents:

  • Plans Parcials Urbanístics (PPU)
  • Plans Parcials Urbanístics de Delimitació (PPD)
  • Plans Especials Urbanístics (PEU)
  • Plans de Millora Urbana (PMU)

Dins d'aquesta secció, trobareu apartats amb la informació de la tramitació dels diferents tipus de plans, siguin d'aprovació o modificació i separades en funció de si es troben en tràmit o vigents.