Legislació:

  • Llei 7/1985, de 2 d’ Abril, reguladora de les bases de règim local i les seves modificacions (LRBRL.), arts. 75 i ss.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, arts 166.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques.
  • ROFRJEL, arts. 13 i ss.

 

Dedicacions: 

Els acords presos contemplen la dedicació exclusiva per a l'alcaldessa, 3 regidors/es a dedicació parcial del 75%, 5 regidors/es a dedicació parcial del 60% i 4 regidors/es a dedicació parcial de 60%.

 

Retribucions:

Alcaldessa (Abigail Garrido)    47.435,78 €
3 regidors/es amb dedicació al 75% 30.318,82 €
5 regidors/es amb dedicació al 60%  24.255,00 €

 

Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats

Les assignacions d'indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Ple 200 €
Comissions Informatives 65 €
Comissió Especial de Comptes 65 €
Junta de Portaveus 65 €
Junta de Govern Local 65 €
Coordinació de Govern 65 €
Junta Local de Seguretat 65 €

 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions als grups municipals consisteixen en:

  • 375,50 €/mensuals per grup. 
  • 309,23 €/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.

 

Alts càrrecs

A la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 26 de novembre de 2019 s'aprova, dins la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per l’any 2020, la creació d'una plaça de gerent, amb el grup A1, nivell 27, i una retribució bruta anual de 57.053,26 €/anuals.

Gerent: David García Comis

Contacte: garciacd@santperederibes.cat

Funcions: consulteu la fitxa del lloc de treball