Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Avaluació de propostes presentades

El seguiment i la valoració de les propostes els fa la comissió de gestió tècnica-econòmica, que les avalua tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social.

 

Període de validació 

Del 14 de setembre al 5 d’octubre. S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Període d'esmenes

Del 6 al 18 d’octubre podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.