Participació ciutadana

Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballem dia a dia per millorar la qualitat, agilitat i l'eficiència de l'administració i també posant en marxa polítiques que fomentin la participació, la convivència i el civisme, en general.

Precisament fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte directe i la proximitat de la ciutadania envers els representants polítics municipals és un dels objectius de l'acció municipal. I per assolir-lo diposem d'eines i iniciatives que potencien la transparència, la democràcia i la pròpia participació ciutadana, com són les trobades públiques mensuals que manté l'alcaldessa amb veïns i veïnes dels diferents barris i sectors del municipi (projecte "A prop teu: converses amb l'alcaldessa"); sessions públiques participatives o el nou model de pressupostos participatius, amb una implicació més directe per part de la ciutadania.

Tal i com recull el Reglament Orgànic Municipal (ROM), en desenvolupament dels drets reconeguts als/les ciutadans/es per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament articula la informació i participació amb els següents criteris reguladors:

a) Facilitar i promoure la participació dels/de les ciutadans/es, entitats i associacions en la gestió municipal, respectant les facultats de decisió corresponents als òrgans representatius.

b) Fer efectius els drets dels/de les ciutadans/es recollits en la Llei reguladora de les bases del règim local, i en la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

c) Fomentar la vida associativa dels seus nuclis de població.

d) Apropar la gestió municipal als/a les ciutadans/es, millorant-ne la seva eficàcia.

e) Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els diferents nuclis de població del terme municipal.

Les formes, mitjans i procediments d’informació i participació no menyscaben en absolut les facultats de decisió que corresponen als òrgans de govern i Administració Municipal regulats en el ROM.

 

DRET D'INFORMACIÓ

 • Individual: els/les ciutadans/es podran dirigir escrits a l’Ajuntament referent a informació o aclariments sobre aspectes de l’activitat municipal i del funcionament dels serveis públics així com de les queixes que es vulguin expressar en relació amb les deficiències o demores en els procediments administratius en que es tingui interès o en el funcionament dels serveis.
 • Col·lectiva: les entitats i associacions veïnals podran dirigir escrits a l’Ajuntament, sol·licitant informació o aclariments sobre aspectes de l’activitat municipal i del funcionament dels serveis públics, així com de les queixes que es vulguin expressar en relació a les deficiències o demores en els procediments administratius en que tinguin interès o en el funcionament dels serveis.

Així mateix, els/les ciutadans/es poden formular peticions i propostes raonades en relació a actuacions d’interès local, les quals podran ser acompanyades amb aportació de dades, estudis i projectes i subscrits a títol individual o col·lectiu.

 

Procediment

Els escrits seran cursats a l’Alcaldia i seran contestats al ciutadà directament per l’alcalde/essa o pel membre corporatiu en qui delegui, en el termini màxim de dos mesos.

Es poden presentar telemàticament o presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana.

  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

L'Ajuntament fomenta la participació ciutadana en la gestió municipal, primordialment en la prestació de serveis públics de caràcter cultural, esportiu, assistencial, mediambiental i de seguretat ciutadana.

Amb aquesta finalitat s’integren, d'acord amb la naturalesa del servei i la reglamentació específica, a representants de les associacions ciutadanes en els òrgans de gestió dels serveis públics municipals amb personalitat jurídica pròpia.

Les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions podran intervenir, amb veu, però sense vot i a través de dos representants designats a l'efecte, a les comissions informatives municipals quan prèviament ho hagin demanat al/a la President/a de la Comissió i en els supòsits següents:

a) Quan a l'ordre del dia figurin assumptes que afectin directament a l'entitat interessada o l'àmbit d'actuació de la mateixa entitat.

b) Quan es debati una proposta presentada per les pròpies entitats interessades.

Quan alguna de les associacions o entitats inscrites en el Registre Municipal d'Associacions desitgi efectuar alguna exposició davant el Ple de la Corporació en relació a algun punt de l'ordre del dia, en la tramitació administrativa del qual hagués intervingut com a interessat, ho sol·licitarà a l'Alcalde/essa, per escrit i amb una antelació mínima de dotze hores abans de començar la sessió. Amb l'autorització de l'Alcalde/essa i a través d'un únic representant, podrà exposar el seu parer durant el temps màxim de deu minuts amb anterioritat al debat i aprovació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.

 

Consells Municipals

Els Consells Municipals són òrgans de participació en la gestió municipal, i tenen funcions d’assessorament, informe, proposta no vinculant i de col·laboració amb el sector de l’activitat municipal que es tracti.

Competències dels Consells Municipals:

 • Ser òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances i reglaments dels serveis afectes al sector i en aquells assumptes d’especial incidència en aquest.
 • Presentar iniciatives, propostes, suggeriments i queixes a l’Ajuntament, per tal de ser discutides pels òrgans competents.
 • Ser informats de les decisions que l’Ajuntament adopti en aquells temes d’interès per al sector.
 • Col·laborar en els estudis i elaboració de programes i projectes dels sectors.
 • Fer el seguiment de la gestió municipal en el sector.
 • Proposar els procediments adequats per a la participació dels/de les ciutadans/es en els serveis municipals.

Per cada sector de l’activitat es podrà constituir un Consell Sectorial a proposta de l’equip de govern o regidoria corresponent i formada per les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

L’òrgan competent per a la seva creació és el Ple de la Corporació i un cop constituïts es podran dotar d’un reglament intern de funcionament que haurà d’ésser ratificat pel Ple de la Corporació.

En aquests Consells s’hi podran integrar, a més a més de les entitats o associacions de l’activitat del sector, persones físiques de reconeguda vàlua relacionades amb aquesta activitat, que seran designades pel Ple de la Corporació Municipal. Actualment hi ha constituïts els següents Consells:

 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal de Medi Ambient
 • Consell Municipal de Cooperació i Ajuda al desenvolupament
 • Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
 • Consell Municipal de Cultura
 • Consell Social Municipal

Així mateix, també es formen comissions de treball o seguiment específiques quan es requereixen.

Nota: els consells i les comissions que es reuneixen són consultius i no aixequen actes públiques de les seves reunions.

 

Converses amb l’alcaldessa

"A prop teu. Converses amb l'alcaldessa", són trobades periòdiques de l’alcaldessa a peu de carrer amb veïns i veïnes de diferents barris i nuclis. Tenen com a objectiu principal establir una relació directa entre l’alcaldia i la ciutadania i, al mateix temps, fer més transparent i amb caràcter participatiu la gestió del govern local. Tothom pot adreçar-s’hi per expressar les seves inquietuds i preocupacions i els responsables polítics municipals prenen nota de les aportacions realitzades per mirar de donar resposta activa.

Convocatòria: de caràcter mensual/bimensual

 

Sessions públiques participatives

 • Del Pla de Reactivació Municipal.- Per donar a conèixer les línies d’actuació del Pla de Reactivació Municipal es convoquen anualment sessions adreçades a la ciutadania, on a més d’exposar les accions que recull la proposta inicial del document es dóna la paraula als i a les  assistents que volen intervenir i fer les seves aportacions.

Convocatòria: 2a quinzena de març

 • D’Ordenances fiscals i municipals.- trobades adreçades a la població en general per poder conèixer i opinar sobre l’elaboració anual de les ordenances municipals i fiscals. Obertes a propostes i suggeriments.

Convocatòria: principi d’octubre

 • En relació al Pressupost municipal.- sessions adreçades a la població en general per donar a conèixer la previsió d’ingressos i despeses; la previsió d’inversions; i la proposta del govern del pressupost municipal per l’exercici de l’any vinent.

Convocatòria: octubre

 

Pressupostos participatius

Procés de participació ciutadana amb dotació econòmica i normes reguladores pròpies a través del qual els veïns i les veïnes poden presentar, a títol individual o col·lectiu, projectes d’inversions o socials perquè siguin escollits, mitjançant un sistema de votació, per part de la mateixa ciutadania.

Convocatòria: de juny a setembre

 

Xarxes socials, web municipal i correus electrònics

Canals de comunicació i informació bidireccionals que potencien la interacció amb la ciutadania, donada la voluntat de l’Ajuntament de fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte directe i la proximitat, així com altres formes de comunicació 2.0.

Actualment l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa de perfils institucionals a:

 • Facebook (www.facebook.com/santperederibes)
 • Twitter (https://twitter.com/santperederibes)
 • Instagram (www.instagram.com/santperederibes)
 • Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCK30faF48knxNkoAiXrlJRA)

També hi ha disponibles, a través del web municipal, les adreces de correu electrònic corporatives, formularis i bústies ciutadanes existents, essent les més habituals: