Avaluació de propostes

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

Una comissió tècnica serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un informe tècnic de viabilitat i cost de les actuacions. Formen part de la Comissió un persona representant dels serveis municipals de Secretaria, Intervenció, Participació Ciutadana, Comunicació, Atenció ciutadana, TIC i personal tècnic dels àmbits i serveis relacionats amb l'objecte de cada proposta presentada. 

 

Consideracions

  • En les propostes en les que sigui necessari un projecte o un estudi tècnic per a desenvolupar-la, s’inclourà el cost en la valoració econòmica total.
  • Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim acordat, es valorarà conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació.
  • Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar.
  • També, proposaran canvis en la ubicació i definició de les propostes, per motius tècnics, parlant amb els promotors/ores de l’actuació.

 

Període de validació de propostes 

  • Del 23 de setembre al 6 d’octubre.

S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Presentació d'esmenes

  • Del 7 al 15 d’octubre.

Podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.

Les esmenes s'hauran de presentar a través d'instància genèrica i incorporant novament el formulari de la proposta amb les modificacions i canvis realitzats.