Comptes anuals 2015

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre la seva situació econòmica i patrimonial; les despeses, ingressos, beneficis o pèrdues reals que ha tingut durant l'any; i oferir informació detallada de l'execució del pressupost municipal.

Podeu accedir a la informació sobre la gestió econòmica i els Comptes anuals de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes deduïda dels seus comptes anuals a través del Portal Rendició de Comptes, una iniciativa liderada pel Tribunal de Comptes amb la participació de diverses Sindicatures i organismes oficials.

El compte general de l'exercici 2015 va ser aprovat el 27 de setembre de 2016.