Pressupost municipal 2018

PRESSUPOST 2018 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

INGRESSOS

2018

DESPESES

2018

Cap. 1 – Impostos directes

13.390.504,63

Cap 1 – Personal

9.594.209,51

Cap. 2 – Impostos indirectes

384.597,24

Cap. 2 – Béns corrents i serv.

7.190.125,08

Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.

3.629.903,43

Cap. 3 – Interessos

3.501,00

Cap. 4 – Transf. corrents

7.079.310,65

Cap. 4 – Transf. Corrents

4.372.393,59

Cap. 5 – Ingressos patrimoni.

268.917,63

Cap. 5 – Fons contingència

1.357.648,51

Total ingressos corrents

24.753.233,58

Total despeses corrents

22.517.877,69

Cap. 6 – Alienació invers.

0

Cap. 6 – Inversions reals

2.030.255,89

Cap. 7 – Transf. capital

0

Cap. 7 – Transf. Capital

205.100,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 9 – Passius financers

0

Cap. 9 – Passius financers

0

Total ingressos de capital

12.020,00

Total despesa de capital

2.247.375,89

TOTAL INGRESSOS

24.765.253,58

TOTAL DESPESES

24.765.253,58