Pressupost municipal 2020

 PRESSUPOST 2020 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

INGRESSOS

2020

DESPESES

2020

Cap. 1 – Impostos directes

13.687.236,32

Cap 1 – Personal

11.212.627,38

Cap. 2 – Impostos indirectes

377.522,00

Cap. 2 – Béns corrents i serv.

8.347.532,30

Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.

3.837.549,14

Cap. 3 – Interessos

17.351,17

Cap. 4 – Transf. corrents

7.509.483,84

Cap. 4 – Transf. Corrents

4.629.752,34

Cap. 5 – Ingressos patrimoni.

420.559,53

Cap. 5 – Fons contingència

802.562,10

Total ingressos corrents

25.832.350,83

Total despeses corrents

25.009.825,29

Cap. 6 – Alienació invers.

0,00

Cap. 6 – Inversions reals

624.525,54

Cap. 7 – Transf. capital

0,00

Cap. 7 – Transf. Capital

198.000,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Total ingressos de capital

12.020,00

Total despesa de capital

834.545,54

TOTAL INGRESSOS

25.844.370,83

TOTAL DESPESES

25.844.370,83