Progama d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM)

El Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Sant Pere de Ribes, va aprovar-se definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 12 de novembre de 2003 i va publicar-se a efectes d'executivitat el 26 de gener de 2004.