Informació urbanística

La informació i documentació que trobareu en aquesta categoria ve regulada per la normativa urbanística vigent.

La finalitat d'aquest espai es facilitar la consulta de totes les figures de planejament, gestió i projectes del nostre municipi.

El SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal), és una  eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia de servidor de mapes via web i permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques (com el cadastre, el planejament urbanístic municipal, infraestructures, xarxes de serveis, inventaris, ortofotos, etc.) gestionades de forma centralitzada per la Diputació de Barcelona tot posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (Extranet) i del ciutadà (Internet).

https://sitmun.diba.cat/idelocals/visors?id=08231

Així mateix també disposeu d'un accés directe a la pàgina web del REGISTRE de PLANEJAMENT URBANÍSTIC de CATALUNYA, on trobareu els instruments de planejament del nostre terme municipal que estan vigents i que són d'aplicació.

Per altra banda, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, posem a la vostra disposició l'accés directe al GEOPORTAL IDE de Sant Pere de Ribes.

 

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

En el nostre municipi els habitatges d’us turístic estan regulats pel Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d’Ús Turístic a Sant Pere de Ribes, aprovat definitivament per Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès de 8 de maig de 2020 (DOCG NÚM. 8146-3.6.2020).

S’ha creat un visor en el qual es pot comprovar la disponibilitat dels habitatges d’ús turístics en les diverses zones i la normativa aplicable en relació a les mateixes segons el Pla Especial aprovat:

https://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?user=public_hut&app=62&ter=236

En aplicació del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, la tramitació de les sol·licituds per l’inici de l’activitat, canvi de nom i baixa de l’activitat, han de realitzar-se pels titulars o els seus representants, de forma electrònica a traves del portal electrònic de la finestreta única empresarial, FUE (Canal Empresa) de la Generalitat de Catalunya.

AVÍS: TRÀMIT FORA DE SERVEI PER APLICACIÓ DEL DECRET LLEI 3/2023 PEL QUAL QUEDEN SUSPESES DE FORMA TEMPORAL LES ALTES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

NOU DECRET LLEI 3/2023, DE 7 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS SOBRE EL RÈGIM URBANÍSTIC DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret llei 3/2023, del 7 de novembre, per regular els habitatges d’ús turístic mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia (Article 187.1.p del Text Refós de la Llei d’urbanisme) en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

El Decret llei 3/2023, en el seu Annex estableix un llistat de 262 municipis on l’habitatge d’ús turístic es troba subjecte al règim de llicència urbanística prèvia, entre els quals es troba Sant Pere de Ribes, devent-se modificar per aquests el seu planejament urbanístic (PGOU) per tal d’incorporar l’ús d’habitatge d’ús turístic

Aquests municipis NO podran atorgar llicències d’obertura d’habitatge d’ús turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret Llei.