Projectes

Dins d'aquest apartat, trobareu la informació de la tramitació dels diferents tipus de projectes d'obra ordinària municipal, separats en funció de si es troben en tràmit o vigents.

 

Per si us és d'interès:

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals