Retribucions dels càrrecs electes

Legislació:

  • Llei 7/1985, de 2 d’ Abril, reguladora de les bases de règim local i les seves modificacions (LRBRL.), arts. 75 i ss.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, arts 166.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques.
  • ROFRJEL, arts. 13 i ss.

 

Dedicacions: 

Els acords presos contemplen la dedicació exclusiva per a l'alcaldessa, 1 regidor/a a dedicació parcial del 95%, 2 regidors/es a dedicació parcial del 75% i 4 regidors/es a dedicació parcial de 60%.

Nota: aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

 

Retribucions:

Alcaldessa    46.505,62 €
1 regidor/a amb dedicació al 95% 37.650,74 €
2 regidors/es amb dedicació al 75% 29.724,27 €
4 regidors/es amb dedicació al 60% 23.779,42 €

 

Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats

Les assignacions d'indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Ple 200 €
Comissions Informatives 65 €
Comissió Especial de Comptes 65 €
Junta de Portaveus 65 €
Junta de Govern Local 65 €
Coordinació de Govern 65 €
Junta Local de Seguretat 65 €

 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions als grups municipals consisteixen en:

  • 375,50 €/mensuals per grup. 
  • 309,23 €/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.