Organització municipal

Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

De conformitat amb el que preveu l’article 38.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 98, apartat a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, s'ha instaurat com a periodicitat i lloc de celebració de les sessions  plenàries ordinàries el tercer dimarts de cada mes, a les 18.30 hores, alternativament a les sales de plens de Ribes i de les Roquetes.

Les Comissions Informatives permanents, que celebraran sessió ordinària abans de la celebració del Ple el primer dimarts de cada mes, seran convocades a les 18.30h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria.

Hi ha establertes 3 Comissions Informatives amb representació de tots els grups municipals:

  • Comissió Informativa de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals
  • Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica
  • Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats