Comissions Informatives

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són els òrgans permanents d'estudi, informe i consulta d'aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictamen en relació als afers del seu àmbit que siguin competència de la Junta de Govern per delegació del Ple, i a requeriment d'aquesta.

La primera Comissió Informativa permanent, celebra sessió ordinària el primer dimarts de cada mes, a les 18.30h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria.

Hi ha  3 Comissions Informatives amb representació de tots els grups municipals:

  • Comissió Informativa de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals
  • Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica
  • Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats

 

Comissió Informativa de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals

President: sr. Josep De Barberà Johera (1a. Tinent d’Alcalde)
Vicepresident: sra. Sandra Shimazu Salvatierra (regidora)

Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
- Àmbit d’Alcaldia i Presidència
- Àmbit de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals

A les convocatòries d’aquesta Comissió, assistiran dels respectius grups municipals els/les següents regidors/es:

Del grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS: 8
- sr. Josep De Barberà Johera
- sra. Antònia Pulido Fernández
- sr. Francisco Perona Jiménez
- sra. Sandra Shimazu Salvatierra
- sr. Josep Moya Ibáñez
- sr. David Navarro Miller
- sra. Aishwarya Córdoba Octavio
- sra. María Olmos Marín

Del grup municipal UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT: 2
- sr. Pau Garriga i Gabaldà
- sr. Oriol Martí Colom

Del grup municipal JUNTS-ViA-COMPROMÍS MUNICIPAL: 2
- sr. Albert Bonet Huete
- sr. Pilar Chaves Santiago

Del grup municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM: 1
- sr. Daniel Carabantes Segura

Del grup municipal VOX: 1
- sr. Francisco Javier Mira Hernández

Qualsevol dels membres de les respectives Comissions poden ser substituïts per algun suplent que conformi el mateix grup municipal quan el titular justifiqui la seva absència.

 

Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica

President: sr. Francisco Perona Jiménez (4t. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Ana Herrera Bordallo (2a. Tinenta d’Alcalde)

Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
- Àmbit de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica

A les convocatòries d’aquesta comissió, assistiran dels respectius grups municipals els/les següents regidors/es:

Del grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS: 8
- sr. Francisco Perona Jiménez
- sra. Ana Herrera Bordallo
- sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
- sr. Juan García García
- sra. Araceli Bau Alegría
- sr. Josep Moya Ibáñez
- sr. David Navarro Miller
- sra. María Olmos Marín

Del grup municipal UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT: 2
- sra. Esther Rodríguez Maldonado
- sr. Oriol Martí Colom

Del grup municipal JUNTS-ViA-COMPROMÍS MUNICIPAL: 2
- sr. Albert Bonet Huete
- sra. Marta García Juliachs

Del grup municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM: 1
- sr. Daniel Carabantes Segura

Del grup municipal VOX: 1
- sr. Francisco Javier Mira Hernández

Qualsevol dels membres de les respectives Comissions poden ser substituïts per algun suplent que conformi el mateix grup municipal quan el titular justifiqui la seva absència.

 

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats

Presidenta: sra. Antònia Pulido Fernández (3a. Tinenta d’Alcalde)
Vicepresidenta: sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (5a. Tinenta d’Alcalde)

Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
- Àmbit de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats

A les convocatòries d’aquesta comissió, assistiran dels respectius grups municipals els/les següents regidors/es:

Del grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS: 8
- sra. Antònia Pulido Fernández
- sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
- sr. Josep De Barberà Johera
- sra. Ana Herrera Bordallo
- sra. Araceli Bau Alegría
- sr. Sandra Shimazu Salvatierra
- sr. David Navarro Miller
- sra. Aishwarya Córdoba Octavio
- sra. María Olmos Marín

Del grup municipal UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT: 2
- sra. Esther Rodríguez Maldonado
- sr. Pau Garriga i Gabaldà

Del grup municipal JUNTS-ViA-COMPROMÍS MUNICIPAL: 2
- sr. Albert Bonet Huete
- sra. Marta García Juliachs

Del grup municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM: 1
- sr. Daniel Carabantes Segura

Del grup municipal VOX: 1
- sr. Francisco Javier Mira Hernández
Qualsevol dels membres de les respectives Comissions poden ser substituïts per algun suplent que conformi el mateix grup municipal quan el titular justifiqui la seva absència.


Periodicitat

Les Comissions Informatives se celebraran s'acostumen a celebrar en sessió ordinària el primer dimarts de cada mes, la primera d’elles serà convocada a les 18.30 h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria si hi han assumptes que tractar al ple i seran celebrades sempre a la Sala de reunions de l’alcaldia de la Casa Consistorial de Ribes.