Administració oberta

 

 

Objectiu 4.3.1.

 
 

 


Afavorir que els serveis públics tinguin uns estàndars de qualitat

Accions

4.3.1.1. Controlarem l'acompliment dels compromisos per part dels diferents concessionaris municipals (empreses de serveis)

4.3.1.2. Confeccionarem memòries de treball anyals per part dels diferents serveis públics

4.3.1.3. Redactarem cartes de serveis, o compromisos, municipals per aconseguir la reducció del temps de resposta i la seva resolució (aplicació UNE 93200/2008)

4.3.1.5. Simplificarem els tràmits administratius per la seva millora i eficiència

4.3.1.6. Redactarem i publicarem un catàleg integral de tramitacions que realitza l'ajuntament

4.3.1.7. Reforçarem organitzativament els serveis municipals més necessitats

 

 

Objectiu 4.3.2.

 
 

 


Apropar l'administració electrònica a la ciutadania de Sant Pere de Ribes

Accions

4.3.2.1. Posarem en marxa una xarxa wi-fi als equipaments municipals

4.3.2.2. Treballarem en el desenvolupament i implantació de l'administració electrònica

4.3.2.3. Augmentarem el nombre de tramitacions municipals que es podran fer online

4.3.2.4. Realitzarem plans de millora dels serveis municipals

4.3.2.5. Millorarem les infraestructures i els serveis informàtics municipals, actualitzant i posant en marxa nous programaris per fer una gestió municipal més eficient

4.3.2.6. Gestionarem la implantació del nou contracte de telecomunicacions a l'ajuntament

 

 

Objectiu 4.3.3.

 
 

 


Treballar per consolidar la posició de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes en altres institucions supramunicipals

Accions

4.3.3.1. Fomentarem la presència activa de representants municipals en els òrgans executius d'altres organismes i institucions supramunicipals (FMC, xarxa d'indians, Mancomunitat Garraf-Penedès...) en defensa dels interessos municipals

4.3.3.2. Reinvidicarem les inversions necessàries en el nostre municipi (educatives, sanitàries, de mobilitat...)

4.3.3.3. Treballarem per participar en projectes europeus coordinats

 

 

Objectiu 4.3.4.

 
 

 


Treballar per afavorir la bona salut econòmica de l'ajuntament

Accions

4.3.4.1. Realitzarem unes ordenances fiscals municipals que afavoreixin la situació dels col·lectius més desfavorits (persones aturades, famílies monoparentals, persones amb mobilitat reduïda...)

4.3.4.2. Mantindrem l'equilibri entre els ingressos i les despeses

4.3.4.3. Fomentarem les propostes de benefici social

4.3.4.4. Reclamarem els deutes que puguin tenir les diferents institucions envers Sant Pere de Ribes

 
No comments yet. Be the first.