Refugiats

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va crear l'any 1997 el Consell Municipal de Cooperació amb la finalitat de canalitzar les iniciatives promogudes des del teixit associatiu, des de la societat civil i les de la pròpia administració local envers la cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

La regidoria de Cooperació actua com a instrument de coordinació dels esforços de les entitats membres del Consell i de l'ens local en els casos d'actuacions en situació d'emergència, postemergència i reconstrucció.

Davant l'actual situació d'emergència que ha obligat a milers de persones a patir el desplaçament forçat, fruït de les greus vulneracions de drets humans, ens trobem que la ciutadania demana com pot donar suport i què pot fer.

A continuació us oferim un ventall de possibilitats per tal de canalitzar la solidaritat i el suport a  entitats especialitzades en la protecció i l'assistència a les persones sol·licitants d'asil i refugiades que treballen tant des de l'assistència en les rutes de fugida o trànsit, com amb les entitats que ja estan treballant amb persones refugiades a casa nostra, des de l'acollida, atenció mèdica i psicològica i jurídica. 

 

MOCIÓ DE SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar, per Ple Municipal del 22 de setembre de 2015, per unanimitat, la moció de suport a l'acollida de la població refugiada en la campanya endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest òrgan actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d'actuacions en situació d'emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 

MOCIÓ PLE REFUGIATS

 

REGISTRE MUNICIPAL DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha creat el Registre municipal de Suport a les Persones Refugiades. El Comitè per a l'Acollida de les persones refugiades, organisme de la Generalitat de Catalunya, ha creat la Fitxa d'inventari de recursos per a l'acollida de persones refugiades per recollir la multitud d'oferiments que han fet persones a títol individual, entitats, empreses, etc.

La fitxa ha estat elaborada amb la finalitat de fer un inventari de recursos per recollir els oferiments que han fet persones a títol individual, entitats, empreses, etc.

Aquesta fitxa és unitària per a tot el territori, pretén recollir, de forma centralitzada a través dels ajuntaments, tots els recursos, tant els de naturalesa material (habitatges...) com immaterial (serveis de traducció, suport psicològic, acompanyament escolar...), de tal manera que, finalment, el Comitè disposi de la informació sobre el total de recursos que dinàmicament s'hauran ofert per a l'acollida de persones refugiades, sol·licitants d'asil i protecció internacional a Catalunya.

El procediment a seguir per a la tramitació de la fitxa és posar-se en contacte amb l'ajuntament corresponent que és l'encarregat de tramitar telemàticament la fitxa. La presentació de la fitxa és pot fer personalment a l'ajuntament del municipi on s'oferirà el recurs, mitjançant registre d'entrada a l'ajuntament, o bé electrònicament a  diversitat@santperederibes.cat

FITXA RECURSOS (format pdf)

FITXA RECURSOS (format doc)

 

CAMPANYA D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ A LES ONGs QUE OFEREIXEN SUPORT I ASSISTÈNCIA A LES PERSONES REFUGIADES EN ELS PAïSOS EN TRÀNSIT O EN RUTA

El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT té obert, des de l'any 2013, una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria. Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l'èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015, el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests refugiats.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes hi ha contribuït amb una aportació de 4.000€ al Projecte 2911-RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS QUE ARRIBEN A L'ILLA DE LESBOS.

Aquest projecte es situa a l'illa de Lesbos, Grècia. En concret, es troben al Far de Korakas, al nord de l'illa convertint-se en el punt més proper a la costa turca. Dit projecte està executat per l'entitat Acció Solidària i Logística, membre del Consell Municipal de Cooperació, mitjançant l'Equip de Rescat d'Emergències de Catalunya – EREC-.

També es poden fer aportacions econòmiques a títol individual.

 

CAMPANYA DE SUPORT A ONGs QUE TREBALLEN L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES DES DE CATALUNYA

ASIL.CAT

Xarxa d'entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l'objectiu de de defensar el dret d'asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.

El nostre objectiu és millorar les capacitats d'acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d'apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d'activitats d'assistència, atenció, incidència, formació i sensibilització.

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

La Comissió catalana d'ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i immigrants.

Des de l'any 2001 gestionen pisos d'acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional i un centre d'acollida al territori català. En els pisos i el centre d'acollida es garanteix un habitatge i es treballen tots aquells aspectes que incideixen en l'itinerari d'inclusió social com ara; els aspectes jurídics, el coneixement de l'entorn, l'aprenentatge de l'idioma, l'adequació dels seus bagatges formatius i laborals al mercat de treball català, la recerca de feina, la salut i la contenció psicològica, entre altres.

CREU ROJA

Des de fa prop de trenta anys, la Creu Roja desenvolupa un Programa d'Atenció a Sol·licitants d'Asil i Refugiats arreu de l'Estat. Aquest programa, a més de facilitar allotjament, manutenció i cobertura de necessitats bàsiques, contempla una intervenció integral a través d'altres serveis imprescindibles: Intervenció Social, Atenció Psicològica, Assessoria Legal, Ocupació i Ajuda Econòmiques.

ACCEM - ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN

ACCEM compta amb centres d'acollida per a persones refugiades i immigrants que es troben en una situació vulnerable. L'atenció que es proporciona és integral i personalitzada, enfocant-se a la intervenció cap al procés d'integració social.

ACSAR - ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOLIDARITAT I AJUDA ALS REFUGIATS

ACSAR, constituïda en Fundació l'any 2005, neix amb la voluntat de contribuir en la defensa del Dret d'Asil, de sensibilitzar a la societat catalana davant les dificultats que es troben les persones refugiades a tot el món i oferir els serveis d'assessoria jurídica i d'inserció social i laboral als sol·licitants d'asil i immigrants. La Fundació recull i pretén posar en valor l'experiència pionera d'ACSAR, que des dels anys setanta ha estat referent en matèria d'asil i refugi a Catalunya i a Espanya.