Cooperació

Sant Pere de Ribes porta a terme tasques de cooperació i sensibilització a partir dos àmbits de treball:

  • cooperació i solidaritat
  • cooperació i Europa

Els diferents projectes i accions de cooperació, informació i sensibilització es fan de manera directa per part de l'Ajuntament o bé a través d'entitats locals, sempre amb el suport i la col·laboració de diferents institucions i organismes.

En els documents adjunts trobareu la informació relativa a la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització:

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER L’ANY 2017

L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per  a la sol·licitud, l’admissió i l’avaluació, la concessió, el pagament i la justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per oenegés i entitats solidàries locals.

La finalitat d’aquestes subvencions és donar suport a projectes del teixit associatiu local que treballen en el marc de la solidaritat i la cooperació per donar compliment als objectius estratègics definits en el Pla d'Actuació del mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social.

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques que estiguin constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits següents:

  1. Seu permanent i/o representant local a Sant Pere de Ribes.

  2. Ser membre del Consell Municipal de Cooperació (CMC) de Sant Pere de Ribes.

  3. Un any mínim de pertinença al CMC de Sant Pere de Ribes.

  4. Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització d’activitats i projectes de cooperació al desenvolupament, que fomentin la pau, la justícia, la igualtat, la lluita contra les desigualtats i l’eradicació de la pobresa.

  5. Que hagin justificat anteriorment qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament en anys anteriors, excepte en aquells casos que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

  6. Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

  7. Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

  8. Acrediti haver realitzat com a mínim dues accions concertades dins l’acció EpD 2016, segons el que s’ha descrit en l’apartat 2.2 d’aquesta convocatòria.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX 1 FITXA D'ANÀLISI PROJECTE FCCD

ANNEX 2 FITXA COMPEMENTÀRIA SPR

EDICTE DE LA CONVOCATÒRIA

Documentació a presentar

Sol·licitud de subvenció: Formulari SUBV_001/2017

Declaració requisits entitats: Formulari SUBV_002/2017

Formulari per  a la presentació de projectes de cooperació per a entitats: Formulari SUBV_003/2017

Dades generals per a entitats: Formulari SUBV_004/2017

Memòria de seguiment o final de les activitats o projecte: Formulari SUBV_005/2017

Declaració Publicitat: Formulari SUBV_006/2017

Declaració Reintegrament Voluntari: Formulari SUBV_007/2017