Beques i ajuts

 

AJUTS LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2023-2024

Aquests ajuts s'adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d'infants municipals. S'atorgaran dos tipus d'ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l'escolarització s'atorgaran d'acord amb els barems econòmics que estableixi l'Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d'Infants Municipal vigent. Per als infants nascuts l'any 2021 només serà subvencionable el mes de juliol de 2024 perquè l'escolarització de setembre de 2023 a juny de 2024 serà gratuïta per a aquests infants. S'aplicaran els següents percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d'escolarització de la resta d'infants. 

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment dels serveis socials es faci una valoració i pugui aplicar una subvenció sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l'ajut anirà d'acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Documents relacionats:

1. Bases en Català

2. Bases en Castellà

3. Certificat acord JGL 13/06/2023

4. Formulari ajuts llars d'infants 2023-2024

5. Autorització i declaració progenitor no sol·licitant 2023-2024

6. Publicació anunci BOPB

 

 

 

AJUTS PER MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA I DE CICLES SUPERIORS, I TRANSPORT PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 2023-2024

Qui el pot demanar:

Estudiants que visquin al municipi des de fa més de tres anys, que estiguin cursant estudis post obligatoris durant el curs 2023-2024 en centres sufragats amb fons públics, nascuts entre els anys 1994 i 2008 inclosos.

Canals de tramitació:

• Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la declaració responsable i consentiment signada per tots els membres de la unitat familiar de 16 anys o més, el justificant de matricula i el pagament de la mateixa. 

El tràmit es pot realitzar al següent enllaç de la seu electrònica:

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/beques-post

• Presencialment: a les oficines municipals.

Termini de la sol·licitud:

Des del 10 de maig i fins el 30 de maig de 2024 (inclòs)

Requisits previs:

Que el sol·licitant no hagi sigut becat per cap altre organisme pel mateix concepte.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Full de la matricula i justificant de pagament de la mateixa.

Declaració responsable i consentiment.

Sol·licitud ( si es presenta presencialment )

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

1 Bases reguladores Ajuts estudis Post Obligatoris 2023-2024

2 Formulari de sol·licitud 2023-2024

3 Declaració responsable 2023-2024

4 Certificat de l'acord

5 Anunci publicat al BOPB

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D'ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PER ALS CURSOS 2021-2022, 2022-2023 I 2023-2024, I CONVOCATÒRIA PEL CURS 2022 -2023.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de fomentar entre l'alumnat la qualitat en l'elaboració de treballs, projectes i mòduls de síntesi en els nivells educatius de Formació Professional i en els Treballs de Recerca del Batxillerat dels Instituts del Municipi. Podran optar als premis, les persones que puguin acreditar estar cursant PFI, cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior o batxillerat en algun dels Instituts del municipi.

S'obrirà una convocatòria ordinària per a la presentació de treballs que s'obrirà durant 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB, per a tots els alumnes matriculats al curs 2022-2023.

Convocatòria oberta curs 2022-2023: del 1 al 14 de juny de 2023, ambdòs inclossos.

Bases reguladores dels Premis.

Anunci publicat al BOPB en data 31 de maig de 2023.

Termini finalitzat

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CURS 2023-2024 AJUTS LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR: DES DEL 12 DE JUNY AL 21 DE JULIOL DE 2023, AMBÒS INCLOSSOS,

Finalitzada aquesta, se n'obrirà una d'extraordinària pels alumnes que s'hagin incorporat als centres educatius per matrícula viva, per tots aquells de seguiment de Serveis Socials i Atenció a les Persones, i aquells que no s'hagin pogut acollir a la convocatòria ordinària per motius degudament justificats i valorats pels serveis tècnics d'Educació i/o per l'Àmbit de Serveis Socials i Atenció a les Persones, inclosos aquells infants amb el reconeixement de protecció temporal per a persones desplaçades i/o amb la sol·licitud de protecció internacional admesa a tràmit i /o amb protecció subsidiària

Requisits previs:

Ser unitats familiars d'infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d'infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mig i superior).

Preu: Gratuït.

Terminis de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d'interès:

Bases de la convocatòria

Anunci publicat al BOPB el 24_05_2023

Certificat de l'acord de Junta de Govern Local de data 16_05_2023.

TERMINI FINALITZAT

Comuniquem que està prevista l'obertura del termini del curs 2024-2025 l'última setmana d'agost.

 

 

CONVOCATÒRIA BEQUES BEL AIR CURS 2023-2024 (1 al 27 de desembre).

Les beques Bel Air són dues beques d'ensenyament que financen l'escolarització de com a màxim quatre alumnes del Lycée Bel Air, sense cost econòmic per a les seves famílies. Les persones beneficiàries han d'estar empadronades a Sant Pere de Ribes de manera continuada durant els 3 anys anteriors a la data de la sol·licitud; han d'estar matriculades a Lycée Bel Air; no poden beneficiar-se de les beques que atorga el Ministeri d'Educació Nacional Francès ni cap altre organisme públic pel mateix concepte; i no poden beneficiar-se d'acords de pagament de l'escolaritat de les empreses on treballen els progenitors.

Bases beques Bel-Air Català.

Bases beques Bel-Air Castellà.

Anunci publicat al BOPB (30/11/2023).

Certificat acord JGL(21/11/2023).

Termini finalitzat