AJUTS LLARS D'INFANTS MUNICIPALS 2022/2023

Aquests ajuts s'adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d'infants municipals. S'atorgaran dos tipus d'ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l'escolarització s'atorgaran d'acord amb els barems econòmics que estableixi l'Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d'Infants Municipal vigent. Per als infants nascuts l'any 2020 només serà subvencionable el mes de juliol de 2023 perquè l'escolarització de setembre de 2022 a juny de 2023 serà gratuïta per a aquests infants. S'aplicaran els següents percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d'escolarització de la resta d'infants. En relació als ajuts de menjador, també s'

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment dels serveis socials es faci una valoració i pugui aplicar una subvenció sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l'ajut anirà d'acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació d'instàncies: Període ordinari obert del 16 de juny al 5 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Període extraordinari: a partir del 6 de setembre de 2022 i es podrà fins a la final del curs escolar, d'acord amb el que s'allargarà a les Bases, i que es resoldran d'acord amb les possibilitats del Servei.

Documents relacionats:

Sol·licitud subvenció ajuts llars infants (formulari EDU_AJUTS_LLARS_2022_23)

Bases ajuts escolars i menjadors llars infants municipals

Anunci publicat al BOPB

Certificat de l'acord aprovat per Junta de Govern Local

 

 

AJUTS PER MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA I DE CICLES SUPERIORS, I TRANSPORT PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 2022-2023

Qui el pot demanar: Estudiants que visquin al municipi des de fa més de tres anys, que estiguin cursant estudis post obligatoris durant el curs 2022-2023 en centres sufragats amb fons públics, nascuts entre els anys 1993 i 2007 inclosos.

Canals de tramitació:

• Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud, adjunteu la declaració responsable i consentiment signada per tots els membres de la unitat familiar de 16 anys o més, el justificant de matrícula i el pagament de la mateixa.

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/beques-post

• Presencialment: a les oficines municipals.

Termini de la sol·licitud:

Des del 20 de març al 31 de març de 2023 ambdós inclosos.

Requisits previs: Que el sol·licitant no hagi sigut becat per cap altre organisme pel mateix concepte.

Preu: Gratuït.

Documentació a aportar:

Full de la matricula i justificant de pagament de la mateixa.

Declaració responsable i consentiment.

Sol·licitud ( si es presenta presencialment )

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Bases Ajuts estudis Post Obligatoris 2022-2023.

Certificat de l'acord

Formulari de sol.licitud 2022-2023.

Declaració responsable 2022-2023.

Anunci publicat al BOPB

Resolució ajuts atorgats aprovats Junta de Govern Local 18-04-2023

Resolució ajuts atorgats aprovats Junta de Govern Local 25-04-2023

Resolució ajuts atorgats aprovats Junta de Govern Loca02-05-2023

Resolució ajuts atorgats aprovats Junta de Govern Local 16-05-2023

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D'ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PER ALS CURSOS 2021-2022, 2022-2023 I 2023-2024, I CONVOCATÒRIA PEL CURS 2021-22.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la voluntat de fomentar entre l'alumnat la qualitat en l'elaboració de treballs, projectes i mòduls de síntesi en els nivells educatius de Formació Professional i en els Treballs de Recerca del Batxillerat dels Instituts del Municipi. Podran optar als premis, les persones que puguin acreditar estar cursant PFI, cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior o batxillerat en algun dels Instituts del municipi.

S'obrirà una convocatòria ordinària per a la presentació de treballs que s'obrirà durant 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB, per a tots els alumnes matriculats al curs 2021-22.

(Termini finalitzat)

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CURS 2022-2023 AJUTS LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR: DES DEL 5 DE SETEMBRE AL 30 DE SETEMBRE DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS

Finalitzada aquesta, se n'obrirà una d'extraordinària pels alumnes que s'hagin incorporat als centres educatius per matrícula viva, per tots aquells que seguiren de seguiment de Serveis Socials i Atenció a les Persones, i aquells que no s'hagin pogut acollir. . a la convocatòria ordinària per motius degudament justificats i valorats pels serveis tècnics d'Educació i/o per l'Àmbit de Serveis Socials i Atenció a les Persones, inclosos aquells infants amb el reconeixement de protecció temporal per a persones desplaçades i/o amb la sol·licitud de protecció internacional admesa a tràmit i /o amb protecció subsidiària

Requisits previs:

Ser unitats familiars d'infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d'infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mig i superior).

Preu: Gratuït.

Terminis de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d'interès:

Bases de la convocatòria

Anunci publicat al BOPB

Certificat Decret 2022001618

Declaració responsable

EDU_001_11_7_1_1_Sol_Beques_Llibres_2022-2023

EDU_002_11_7_1_1_justificació_centre_2022-2023

EDU_003_11_7_1_1_Justificació_Famílies_Beques_Llibres_2022-2023_ForaMunicipi

 

 

CONVOCATÒRIA BEQUES BEL AIR CURS 2022-2023

Les beques Bel Air són dues beques d'ensenyament que financen l'escolarització de com a màxim quatre alumnes del Lycée Bel Air, sense cost econòmic per a les seves famílies. Les persones beneficiàries han d'estar empadronades a Sant Pere de Ribes de manera continuada durant els 3 anys anteriors a la data de la sol·licitud; han d'estar matriculades a Lycée Bel Air; no poden beneficiar-se de les beques que atorga el Ministeri d'Educació Nacional Francès ni cap altre organisme públic pel mateix concepte; i no poden beneficiar-se d'acords de pagament de l'escolaritat de les empreses on treballen els progenitors.

(Termini finalitzat)