La Formació d'Oferta en Àrees professionals Prioritàries (FOAP) està destinada a la realització d'accions formatives adreçades a principalment a persones en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).

A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:

• Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
• Majors de 45 anys
• Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys
• Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
• Joves menors de 30 anys.

Els cursos tenen una cabuda de 15 alumnes 

La realització d'aquest cursos comporta l'obtenció de certificats de professionalitat.

Tots ells combinen la part teòrica amb les pràctiques en empreses relacionades amb la formació que es realitza.

 

AQUEST 2022, oferim formació: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Formació subvencionada 100% per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Certificat de professionalitat en OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS.

Durada: 430 hores més 40h de pràctiques.

INICI: MARÇ 2022 FINAL: JULIOL 2022

PRÀCTIQUES: Un cop finalitzada la formació

HORARI: Matí, de dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h

Competència general:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

 

Unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

2: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.

3: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

Continguts:

Durada de la formació associada: 430 hores més 40 hores de pràctiques

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).

UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).

UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).

UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).

UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).

UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).

UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).

UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 

FCO: Formació complementària obligratòria: (40 hores)

  • Prevenció de riscos laborals (30 hores)

  • Tècniques de recerca de feina, Medi ambient (10 hores)

     

MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

 

Àmbit professional:

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració o serveis generals. Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

 

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

Operadors/ores de central telefònica.

Teleoperadors/ores.

Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.

Empleats/ades de finestreta de correus.

Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.

Ordenances.

Taquillers/Taquilleres.

Auxiliar de serveis generals.

 

Requisits d’accés:

Majors de 16 anys.

Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.. El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit. Requisit acadèmic: NIVELL 1: No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills).

 

Preinscripcións: https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/DetallCurs.do?idCurs=357531#.XaXUVlCvcM0.gmail

MÉS INFORMACIÓ: escriu un correu a ocupacio@santperederibes.cat o bé truca al 93-810 92 10.

 

Aquest programa està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.