Formació contínua i ocupacional

Des d'aquest àmbit es pretén que els treballadors i les treballadores en actiu millorin les seves competències (coneixements, habilitats i actituds) per al desenvolupament de la seva professió, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.

D'altra banda, actualment entenem la formació contínua com una eina per accedir o reincorporar-se al món laboral i no és imprescindible estar en actiu.

La formació ocupacional més específica agrupa totes aquells accions o activitats destinades principalment  a persones en situació d'atur amb l'objectiu de millorar-ne la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral.