Fitxa núm. 40.1. Serveis laborals especialitzats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Aquest programa pretén acompanyar a les persones destinatàries d'una Renda Garantida de Ciutadania (RGC)  en la definició i execució del projecte professional a partir de l'acompanyament tutorial, individual i grupal, de cara al desenvolupament de la competència professional. Són Itineraris flexibles que ofereixen accions d'informació, orientació i suport, dirigides a la millora de l'ocupabilitat.

La persona beneficiària ha de respondre de manera activa, compromesa i responsable per superar la seva situació mitjançant un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi autonomia i independència econòmica.

PERSONES DESTINATÀRIES:

Les persones que hi participin en el programa han de ser destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades.

Aquest programa està finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:  www.rendagarantida.gencat.cat