Ordenances fiscals 2020

CALENDARI FISCAL 2020 - COVID-19

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha modificat el calendari fiscal del 2020 segons les mesures socials i econòmiques adoptades per front a l’impacte de la situació actual.

IMPORTANT.- Qualsevol ciutadà/ana o empresa es podrà acollir a un pla individualitzat de pagament d’impostos i taxes que s’ajustarà en funció de la seva situació de vulnerabilitat causada per la COVID-19, la quantia i tipus de l’impost o taxa i sense interessos de demora.

 

PODEU CONSULTAR LES NOVETATS DEL CONTRIBUENT EN AQUEST ENLLAÇ.

 

AVÍS.- TANCAMENT DE L'OFICINA DE L'ORGT PER LA COVID-19

D’ACORD AMB L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL GOVERN DE L’ESTAT, I EN APLICACIÓ DE LES MESURES EXCEPCIONALS QUE HA ADOPTAT LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DAVANT LA SITUACIÓ GENERADA PER L'EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19,  I  AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA MALALTIA,  LES INSTAL.LACIONS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  (OFICINES CENTRALS I TERRITORIALS I PUNTS D'INFORMACIÓ),  ROMANDRAN TANCADES MENTRES DURI AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL.

L’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT, ES MANTINDRÀ A TRAVÉS DELS SEGÜENTS CANALS:

 • TELEMÀTICA (WWW.ORGT.DIBA.CAT). TAMBÉ PODREU PRESENTAR ESCRITS A TRAVÉS DEL REGISTRE  TELEMÀTIC.
 • CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA:   orgt.atenciociutadana@diba.cat,  A TRAVÉS DE LA QUAL ES REBRAN I CONTESTARAN  CONSULTES.
 • PER TELÈFON, TRUCANT AL NÚMERO 932 029 802
 • PER CONÈIXER LES DATES DE FINALITZACIÓ DE PAGAMENT VOLUNTARI DELS TRIBUTS, CONSULTEU EL WEB: WWW.ORGT.DIBA.CAT

 

NOUS TELÈFONS DE CONSULTA DE REFORÇ

 • Ribes: 674797201
 • Les Roquetes: 674797201

 

 

AVÍS.- SI DISPOSEU D’UN DOCUMENT AMB EL TERMINI DE PAGAMENT VENÇUT:

 • Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 • Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 • Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

NOU CALENDARI

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

No domiciliats: del 02/03/2020 al 02/06/2020

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES - GUALS

Domiciliats: 01/06/2020

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

No domiciliats: de l’01/07/2020 a l’01/09/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

Domiciliats:

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS*

 

 • 1a fracció: 01/07/2020
 • 2a fracció: 01/09/2020
 • 3a fracció: 01/10/2020
 • 4a fracció: 01/12/2020

*TAXA DE GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS.- Les activitats que per imperatiu legal hagin hagut de tancar no pagaran la part proporcional del cessament temporal.

 

TAXA PER INSPECCIÓ

 

No domiciliats: de l’01/09/2020 a l’01/11/2020

Domiciliats:

 • 1a fracció: 01/09/2020
 • 2a fracció: 01/12/2020

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

Del 04/09/2020 al 05/11/2020

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Del 18/09/2020 al 18/11/2020

 

TAXA PER PARADES I LLOCS DE VENDA ALS MERCATS MUNICIPALS

 • 1a fracció: BONIFICADA (mesura COVID-19)
 • 2a fracció: del 15/06/2020 al 30/06/2020

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES

 • 3a fracció: del 15/09/2020 al 30/09/2020
 • 4a fracció: del 15/12/2020 al 30/12/2020

 

TAXA PER CAIXERS COMERCIALS AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA (afecta únicament a entitats bancàries)

No domiciliats: del 06/05/2020 al 06/07/2020

Domiciliat: 26/06/2020

 

TAXA PER SENYALITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA AMB RECLAMS COMERCIALS I RÈTOLS INDICATIUS

No domiciliats: del 01/09/2020 al 02/11/2020

Domiciliat: 26/10/2020

 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI - TELEASSISTÈNCIA

 • 1a fracció: del 20/06/2020 al 30/06/2020
 • 2a fracció: del 20/12/2020 al 30/12/2020

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI - SAD

 • Entre el 10 i el 15 de cada mes (mensual)

 

 

 

Documents relacionats

OF-0. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ.pdf

OF-1 IBI.pdf

OF-2. IAE.pdf

OF-3. IVTM.pdf

OF-4. ICIO.pdf

OF-5. IIVTNU.pdf

OF-10. Taxa gestió residus municipals.pdf

OF-11A. Taxa clavegueram.pdf

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua.pdf

OF-12. Taxa retirada vehicles.pdf

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos.pdf

OF-14A. Taxa expedicio documents administratius.pdf

OF-14B. Taxa utilització escut del municipi.pdf

OF-14C. Taxa drets d'exàmen.pdf

OF-15A. Taxa ocupació sol, subsol.pdf

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles - guals.pdf

OF-15C Taxa per aprofitament especial del domini públic local-empreses interès general.pdf

OF-15D. Taxa ocupacio mercaderies i material.pdf

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda.pdf

OF-15F. Taxa ocupacio taules i cadires_actualitzada.pdf

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals.pdf

OF-15H. Taxa aprofitament especial celebració civil casaments ajuntament.pdf

OF-16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme.pdf

OF-17A. Taxa prestació serveis intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.pdf

OF-17B. Taxa concessió llicències, la comprovacio de les activitats comunicades i control publicitat dinàmica.pdf

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls.pdf

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics.pdf

OF-18. Taxa inspecció motors.pdf

OF-19. Taxa pel servei d'inscripció d'animals.pdf

OF-20. Taxa per la prestació servei comprovació grau alcohol ... com a proves de contrast.pdf

OF-40. Contribucions especials.pdf