Web Content Display Web Content Display

Línia 1: Ajut a l’entrada d’habitatge de lloguer: per als contractes de lloguer d’habitatges del 2023, com a habitatge habitual, que no superi la renda de 700 € mensuals de l’any de la convocatòria
Línia 2: Ajut al pagament de lloguer: Ajuts al pagament del lloguer de mensualitats per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud que no superin els 700 € mensuals (des del mes de desembre de 2022 al mes de novembre de 2023, tots dos inclosos).

Àmbit:

HABITATGE

Qui el pot demanar:

Persones físiques majors d’edat amb DNI o permís de residència legal

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Podran percebre les subvencions totes aquelles persones que tinguin un contracte arrendatari com a habitatge habitual, ubicat al municipi de Sant Pere de Ribes i reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

1. Formulari normalitzat de sol·licitud de l’ajut en la seva modalitat de la Línia 1 o la Línia 2 dels ajuts.
2. Declaració de responsabilitat amb els següents supòsits: no haver demanat ni rebut cap altre ajut pel mateix concepte; no tenir en propietat o ser usufructuari de cap habitatge, cap membre de la unitat familiar, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per raons acreditades; no tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
3. Documentació a presentar acreditava del compliment dels requisits:.
• Fotocòpia DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i de cascun dels membres que integren la unitat de convivència. .
• Certificat d’empadronament o volant de convivència, que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i dels membres del nucli de convivència. .
• En el cas de famílies amb menors a càrrec, fotocòpia del llibre de família i per als supòsits de famílies monomarentals/monoparentals o nombroses, fotocòpia dels carnets vigents corresponents..
• Per a persones amb discapacitat, fotocòpia de la resolució o carnet de reconeixement del grau emès per l’ICASS..
• Per a persones separades o divorciades, fotocòpia de la sentencia judicial amb el conveni regulador..
• Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:.
- Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral..
- En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació..
- Certificats d’ingressos per prestacions: atur, pensions no contributives,... En el cas que la persona sol·licitant i/o persones que conviuen a la unitat prestin, mitjançant el formulari d’autorització corresponent, el seu consentiment per a la comprovació de les seves dades al servei de Via Oberta i hagin presentat la declaració de la Renda durant el període anterior, no caldrà l’acreditació de la mateixa i sí l’autorització (formulari corresponent) per a la consulta al servei Via Oberta. Per a les persones que no puguin acreditar els seus ingressos, hauran de prestar declaració jurada marcant la casella corresponent al formulari de sol·licitud, acompanyant, si s’escau, qualsevol documentació que tinguin a disposició per acreditar-ho..
Els models normalitzats de sol·licitud de subvenció, així com la declaració de responsabilitat i l’autorització per a la comprovació de dades al Servei de Via Oberta, estaran a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana situada a la Plaça Vinya d’En Petaca 1, de Les Roquetes, o a la Plaça de la Vila 1, de Ribes.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí.