Ajuts Lloguer Covid-19

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert una línia d’ajuts al lloguer urgent, degut a l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària de la covid-19.

 

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES

 

  • De concessió directa per facilitar el pagament mensual d’habitatges a les famílies més vulnerables.
  • L’ajut serà d’un import equivalent al 30% de l’import del lloguer, sempre amb un màxim de 225€ mensuals i, s’atorgarà per a les mensualitats del gener del 2020 fins al desembre del 2020 (totes dues incloses).

 

Amb l’acord de concessió, es preveu realitzar un primer pagament, en forma de bestreta, de fins el 50% de la subvenció concedida. En el moment de la justificació, es procedirà a realitzar el segon pagament corresponent al 50% restant, un cop acreditada documentalment, la situació declarada i, en el seu cas, comprovada per Serveis Socials.

 

  • Cal disposar de contracte de lloguer vigent al municipi de fins a 750€/mes i ingressos no superiors a:

- 24.965,55€/anuals (per unitats de convivència d’ 1 membre)

- 25.737,68€/anuals (per unitats de convivència de 2 membres)

- 26.844,68€/anuals (per unitats familiars de 3 membres)

- 27.739,50€/anuals (per unitats familiars de 4 membres o més).

Serveis Socials emetrà un informe per tal de conèixer la situació dels membres de la unitat de convivència sol·licitants.

Els ajuts restaran condicionats a la comprovació dels requisits declarats.

L’Ajuntament podrà demanar tota la documentació necessària per comprovar les dades declarades.

La sol·licitud inclou una declaració responsable obligatòria.

Aquest ajut és incompatible amb d’altres demanats pel mateix concepte, pel mateix exercici i amb els mateixos requisits d’accés.

 

PASSOS A SEGUIR PER A LA SEVA TRAMITACIÓ:

  1. Descarrageu i empleneu el document: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D'AJUT AL LLOGUER URGENT PER A L'EXERCICI 2020 
  2. Presenteu-lo mitjançant instància general a través de la Seu electrònica.

 

TAMBÉ US POT INTERESSAR: